dimecres, 19 d’agost de 2009

Naixements del segle XX

Relació de persones nascudes a Marratxí durant la primera meitat del segle XX (abans de 1961), de les quals comptam amb alguna referència documental (*):


Bernat Alemany i Serra
Joana Alemany i Serra
Antònia Alomar i Bover
Maria Amengual i Canyelles
Juanita Amengual i Fernández
Elionor Amengual i Frau
Francesca Amengual i Grimalt
Catalina Amengual i Llinàs
Montserrat Amengual i Mut
Jerònia Amengual i Pocoví
Pere Amengual i Pocoví
Rafel Amengual i Ramis
Francesca Amengual i Roca
Francesca Amengual i Sanmartí
Francesca Amengual i Serra
Pere Amengual i Serra
Jaume Amengual i Serra
Antoni Amengual i Serra
Isabel Arcos i Cobos
Joan Artigues i Fiol
Antoni Balaguer i Nadal
Catalina Balle i Pujol
Antònia Barceló i Cabot
Rafel Barceló i Frontera
Antoni Barceló i Pujol
Martí Barrera i Company
Josep Batle i Vidal
Joan Bauzà i Ribas
Maria Bestard i Bibiloni
Jaume Bestard i Bibiloni
Maria Bestard i Canyelles
Maria Bestard i Capó
Catalina Bestard i Colom
Rafel Bestard i Colom
Marçal Bestard i Frau
Maria Bestard i Juan
Margalida Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis
Margalida Bestard i Ramis
Miquel Bestard i Serra
Jaume Bestard i Villas
Margalida Bibiloni i Amengual
Jaume Bibiloni i Bordoy
Francesca Bibiloni i Company
Martí Bibiloni i Frau
Catalina Bibiloni i Palmer
Jaume Bibiloni i Planisi
Francesca Bibiloni i Rigo
Catalina Bis i Alorda
Joana Aina Bordoy i Serra
Margalida Borràs i Serra
Catalina Borràs i Serra
Margalida Bover i Cerdà
Gabriel Bover i Cerdà
Joan Bover i Ramis
Maria Bris i Jaume
Antoni Bris i Mayrata
Margalida Buades i Caldés
Catalina Busquets i Estarellas
Maria Busquets i Estarellas
Gabriel Cabot i Dols
Jaume Cabot i Dols
Mateu Cabot i Mut
Margalida Cabot i Mut
Bernat Cabot i Pons
Bartomeu Cabot i Serra
Francesc Calafat i Calafat
Francesc Calafat i Frontera
Francesca Calafat i Frontera
Maria Calafat i Matas
Francesca Campins i Sanmartí
Jaume Campins i Sanmartí
Joan Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Bibiloni
Margalida Canyelles i Bonnín
Francesca Canyelles i Borràs
Maria Canyelles i Busquets
Margalida Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Antònia Canyelles i Capó
Esperança Canyelles i Cloquell
Beneta Canyelles i Coll
Maria Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Catalina Canyelles i Gordiola
Mateu Canyelles i March
Guillem Canyelles i Moll
Catalina Canyelles i Mulet
Francesca Canyelles i Mulet
Josep Canyelles i Muntaner
Magdalena Canyelles i Nadal
Miquel Canyelles i Notas
Margalida Canyelles i Palou
Antoni Canyelles i Palou
Antònia Canyelles i Pizà
Maria Canyelles i Ramon
Catalina Canyelles i Ribas
Pereta Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Roca
Francesc Canyelles i Roca
Antònia Canyelles i Rosselló
Catalina Canyelles i Santandreu
Miquel Canyelles i Serra
Pau Canyelles i Serra
Jordi Canyelles i Serra
Josep Canyelles i Serra
Martí Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra
Francesca Canyelles i Trias
Francesca Canyelles i Vich
Antònia Canyelles i Ximelis
Margalida Capellà i Garau
Francesca Capó i Canyelles
Antònia Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Sebastiana Mari Capó i Martínez
Vicenç Capó i Pons
Jaume Capó i Pou
Maria Capó i Sabater
Beneta Capó i Serra
Margalida Capó i Serra
Rosa Capó i Vich
Catalina Carbonell i Inglada
Catalina Thomàs Casasayas Truyols
Magdalena Català i Mascaró
Maria Cerdà i Canyelles
Gabriel Cerdà i Crespí
Llorenç Chamarro i Fiol
Francisca Cifre i Amengual
Emili Cifuentes i Gómez
Eulogio Cifuentes i Morro
Martí Cirer i Mestre
Joana Aina Clar i Frontera
Sebastià Coll Barrera
Francesc Coll Capó
Pere Coll i Canyelles
Joana Coll i Comas
Josep Coll i Frau
Honorat Coll i Gamundí
Maria Antònia Coll i Llull
Antònia Coll i Pascual
Catalina Coll i Pascual
Miquel Coll i Vila
Julià Colom i Serra
Cristòfol Comas i Company
Martí Comas i Ramis
Rafel Company i Ribas
Jaume Costa i Sunyer
Miquel Crespí i Bover
Jaume Crespí i Cantallops
Coloma Crespí i Capó
Antoni Crespí i Ramis
Miquel Creus i Amengual
Antònia Creus i Amengual
Catalina Creus i Dols
Maria Antònia Díaz i Colomar
Miquel Dols i Bestard
Catalina Dols i Mateu
Antònia Dols i Sureda
Jaume Dols i Vich
Sebastià Drover i Marí
Margalida Duran i Cabot
Gabriel Duran i Ferrà
Joana Duran i Planisi
Sebastià Escarrer i Mulet
Antònia Fernández i Navarro
Esperança Ferrà i Bibiloni
Baltasar Ferrà i Salvà
Maria Ferrà i Vadell
Magdalena Ferrer i Cabot
Gabriel Ferrer i Canyelles
Miquel Ferrer i Colom
Elisabet Ferrer i Ruiz
Francisca Ferrer i Serra
Guillem Joan Ferriol i Riera
Gabriel Figuerola i Cerdó
Francesca Fiol i Amengual
Pere Fiol i Coll
Catalina Fiol i Colomar
Joan Fiol i Frontera
Bernat Fiol i Garcias
Francesca Fiol i Mascaró
Saturnino Florit i Mayol
Josep Fonrrodona Suñé
Nadal Frau i Barceló
Margalida Frau i Cantallops
Martí Frau i Ferrer
Josep Frau i Riutord
Francisca Frau i Roca
Elisabet Maria Frontera i Alemany
Antoni Frontera i Artigas
Catalina Frontera i Garau
Maria Frontera i Oliver
Antònia Frontera i Sureda
Antònia Frontera i Vidal
Catalina Thomàs Galmés i Busquets
Pere Josep Galmés i Gayà
Joan Gamundí i Gelabert
Francesca Gamundí i Sastre
Magdalena Garau i Amengual
Margalida Garau i Canyelles
Martina Garau i Coll
Francesc Garau i Corró
Antoni Garau i Frau
Marçal Garau i Oliver
Josep Garau i Trias
Gabriel García i Bover
Jerònia Garcia i Cabot
Pere García i Vera
Margalida Gayà Gayà
Antoni Gayà i Canyelles
Maria Gelabert i Soler
Francesca Gelabert i Soler
Sebastià Gili i Bibiloni
Jerònia Gómez i Sánchez
Catalina Gomila i Fernández
Francesca Gomila i Gelabert
Antònia González i Fernández
Martí Gordiola i Serra
Miquel Àngel Gual i Riutort
Marina Guijón i Monserrat
Emili Hernández i Collado
Antoni Hernández i Jaume
Jaume Homar i Capellà
Maria Horrach i Gelabert
Maria Ibars i Arnaiz
Bartomeu Isern i Salom
Magdalena Jaume i Cabot
Margalida Jaume i Campins
Joan Jaume i Capellà
Miquel Jaume i Capellà
Magdalena Jaume i Cardell
Maria Jaume i Cerdà
Magdalena Jaume i Ferriol
Vicenç Jaume i Jaume
Vicenç Jaume i Jaume
Miquel Jaume i Mestre
Pere Jaume i Perelló
Miquel Jaume i Ribas
Rafela Jaume i Ribas
Magdalena Jaume i Sampol
Salvador Jiménez i Jiménez
Maties Jordà i Jaume
Onofre Jordà i Pocoví
Antoni Juan i Amengual
Maria Juan i Coll
Rosa Juan i Creus
Sebastià Juan i Fiol
Joan Juan i Frau
Josep Juan i Garau
Catalina Juan i Garau
Rafel Juan i Homar
Mateu Juan i Matas
Rafel Juan i Planisi
Honorat Juan i Planisi
Joan Juan i Ramis
Miquel Juan i Rotger
Miquela Juan i Rotger
Jaume Juan i Rotger
Leonor Juan i Rotger
Margalida Juan i Serra
Sebastiana Juan i Serra
Miquel Juan i Sureda
Antònia Llabrés i Capó
Antònia Llabrés i Cardell
Elisabet Maria Lladó i Oliver
Jaume Lladó i Palmer
Miquel Lladó i Vidal
Mateu Llaneras i Cabot
Ponç Llaneras i Cabot
Margalida Llaneras i Juan
Elionor Llinàs i Bestard
Maria Elisabet Llinàs i Salvà
Joan Llobera i Vanrell
Josep Llull i Perelló
Aurelio Manzano i Jaume
Apol·lònia March i Fullana
Martí March i Serra
Antònia March i Vicens
Aina Maria Marí i Amer
Coloma Marí i Fiol
Joan Martínez i Fernández
Maria Martorell i Canyelles
Joan Martorell i Gual
Josep Martorell i Sampol
Catalina Mas i Capellà
Apol·lònia Mas i Jaume
Joana Maria Mas i Matas
Gabriel Mas i Pocoví
Francesca Maria Mas i Porcel
Joana Aina Mas i Rosselló
Jaume Mas i Rosselló
Bartomeu Mas i Serra
Catalina Mascaró i Garau
Bartomeu Mascaró i Grau
Vicenç Matas i Amengual
Bernat Matas i Juan
Pere Matas i Juan
Rafel Matas i Mulet
Just Francesc Mateos i Frontera
Margalida Mateu i Perelló
Francesca Mayans i Rigo
Catalina Mayol i Pocoví
Antònia Mayol i Sastre
Joan Jesús Menéndez i Torres
Francesca Mercadal i Pocoví
Catalina Mestre Serra
Josep Millet i Marrahi
Paula Miralles i Pocoví
Joan Mateu Miralles i Santandreu
Bartomeu Moll i Bestard
Pau Moll i Corró
Bàrbara Moll i Mayrata
Bartomeu Moll i Palou
Maria Monserrat i Serra
Francesca Montaner i Castanyer
Francesca Mora i Beltran
Francesca Mora i Mesquida
Antoni Morro i Bibiloni
Catalina Morro i Cànovas
Miquel Morro i Frontera
Maria Josep Moyà i Barceló
Gaspar Moyà i Borràs
Gabriel Moyà i Cerdà
Antònia Moyà i Sastre
Joan Moyà i Sastre
Maria Marçala Mulet i Canyelles
Margalida Mulet i Canyelles
Catalina Mulet i Canyelles
Antònia Mulet i Company
Antònia Mulet i Seguí
Antònia Munar i Cabot
Bartomeu Munar i Matas
Pere Joan Muntaner i Planisi
Jerònia Maria Muntaner i Pou
Apol·lònia Muntaner i Rigo
Antoni Mut i Gamundí
Bernat Mut i Roca
Sebastià Mut i Sureda
Francesc Nadal i Homar
Bernat Nadal i Jaume
Antònia Navarro i Jaume
Aina Noguera i Canyelles
Jaume Noguera i Terrassa
Joan Oliver i Coll
Antònia Oliver i Jaume
Margalida Oliver i Matas
Josep Oliver i Palou
Antònia Oliver i Pujol
Guillem Oliver i Rigo
Pere Oliver Vidal
Maria Agnès Orell i Garau
Vicenç Orell i Marí
Joan Orell i Vaquer
Encarnació Palazón i Jarque
Ramon Palazón i Jarque
Joan Palmer i Roca
Pere Antoni Palou i Amengual
Pere Palou i Barrera
Maria Palou i Estarellas
Joan Palou i Estarellas
Maria del Carme Palou i Forteza
Marçal Palou i Ramis
Rafel Pardo i Cabot
Antoni Pascual i Bosch
Maria Pascual i Frontera
Antoni Perelló i Buades
Francesca Perelló i Canyelles
Francesca Perelló i Mateu
Joan Pizà i Palou
Joan Pizà i Serra
Maria Planisi i Campins
Joana Aina Planisi i Vidal
Baltasar Pocoví i Corró
Bartomeu Pocoví i Pocoví
Francesca Pocoví i Ripoll
Miquel Pocoví i Ripoll
Innocència Pol i Fernández
Pere Pol i Fernández
Francesca Pou i Fiol
Antònia Pujalte i Merino
Maria Pujol i Frau
Bartomeu Pujol i Rigo
Francesc Pujol i Servera
Catalina Pujol i Sitjas
Catalina Quetglas i Coll
Josep Quetglas i Moll
Apol·lònia Quetglas i Salas
Pere Josep Quetglas i Salas
Sebastià Quetglas i Serra
Josep Quiroga i Arcas
Mateu Ramis i Bestard
Jaume Ramis i Bestard
Francesca Ramis i Bibiloni
Ramon Ramis i Boscana
Ramon Ramis i Canyelles
Joan Ramis i Canyelles
Magdalena Ramis i Nadal
"Aina (""Anita"")" Ramis i Noguera
Rosa Ramis i Ramis
Magdalena Ramis i Ramis
Pere Ramis i Rotger
Josep Ramis i Rubio
Catalina Ramis i Serra
Marçal Ramis i Serra
Lluca Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Trias
Catalina Ramis i Vich
Guillem Ramis i Vidal
Francesc Ramos i Mascaró
Miquel Real i Canyelles
Josep Real i Canyelles
Jaume Reinés i Creus
Maria Reus i Estarellas
Catalina Ribas i Mas
Flora Maria Riera i Alvares-Campana
Gabriel Àngel Riera i Coll
Catalina Rigo i Bestard
Antoni Rigo i Jaume
Miquel Rigo i Ramis
Guillem Rigo i Rosselló
Catalina Rigo i Serra
Beneta Rigo i Serra
Beneta Rigo i Vidal
Antònia Ripoll i Busquets
Catalina Ripoll i Pocoví
Maria Ripoll i Pocoví
Maria Roca i Bestard
Rafel Roca i Bosch
Coloma Roca i Vich
Antònia Rojas i Hurtado
Margalida Rosselló i Alcover
Paula Rosselló i Borràs
Antònia Rosselló i Mas
Catalina Rosselló i Ramis
Margalida Rosselló i Ramis
Bartomeu Rosselló i Ribot
Catalina Rosselló i Serra
Francesca Rubí i Oliver
Teresa Saborit i Ribalta
Antònia Salas i Company
Sebastià Salom i Amengual
Josep Salom i Cabot
Margalida Salom i Cabot
Miquel Salom i Gelabert
Joana Aina Salom i Gelabert
Catalina Salom i Obrador
Magdalena Salom i Vich
Antònia Salvà i Llinàs
Antoni Salvà i Martorell
Florencio Sánchez i Navarro
Jaume Sancho i Duran
Margalida Santandreu i Frau
Maria Santandreu i Mercadal
Miquel Santandreu i Ramis
Josep Santandreu i Ripoll
Jaume Santandreu i Ripoll
Miquel Sastre i Bestard
Agueda Sastre i Homar
Jaume Sastre i Homar
Joana Sastre i Ignasi
Francesc Sastre i Juan
Gabriel Sastre i Perelló
Andreu Sastre i Rigo
Francesca Sastre i Rigo
Bartomeu Sastre i Seguí
Bartomeu Sastre i Serra
Francesca Sastre i Soler
Miquel Sastre i Vich
Jacinta Sastre i Ximelis
Antònia Segui i Canyelles
Mateu Seguí i Mas
Joan Segui i Mulet
Magdalena Seguí i Roser
Josep Seguí i Serra
Encarnación Segura i Carrillo
Bartomeu Serra i Amengual
Joan Serra i Bestard
Bartomeu Serra i Bonet
Maria Serra i Busquets
Francesca Serra i Cabot
Antònia Serra i Canyelles
Beneta Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Maria Elisabet Serra i Canyelles
Antoni Serra i Canyelles
Josep Serra i Carrió
Pere Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Andreu Serra i Frau
Paula Serra i Garau
Martina Serra i Garau
Maria Serra i Garau
Miquel Serra i Garau
Bernat Serra i Gelabert
Antoni Serra i Mas
Antònia Serra i Moll
Gabriel Serra i Mulet
Salvador Serra i Mut
Sebastià Serra i Oliver
Margalida Serra i Oliver
Joana Aina Serra i Penya
Catalina Serra i Planas
Jordi Serra i Pocoví
Margalida Serra i Rigo
Vicenç Serra i Roca
Rosa del Carme Serra i Sans
Bernat Serra i Serra
Maria Serra i Serra
Guillem Serra i Serra
Sebastià Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Josep Serra i Serra
Martí Serra i Serra
Antoni Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Josep Serra i Vidal
Joana Maria Serra i Zanoguera
Antoni Servera i Alomar
Joan Servera i Picornell
Joana Maria Signo i Obrador
Francesca Simó i Oliver
Joan Socias i Santandreu
Antònia Soler i Fullana
Francesca Suau i Oliver
Antònia Sunyer i Oliver
Joan Sureda i Frau
Bernat Sureda i Ramis
Maria del Carme Sureda i Redondo
Miquel Sureda i Sunyer
Francesca Tomàs i Barrera
Gabriel Tomàs i Mas
Antònia Torelló i Sabater
Margalida Torrandell i Cifre
Margalida Torrandell i Fiol
Joan Josep Torrens i Ferrer
Margalida Torrens i Ramis
Bartomeu Torrens Reinés
Maria Trias i Cabot
Catalina Trias i Capellà
Rafel Trias i Garau
Jaume Trias i Mercadal
Magdalena Trias i Salvà
Cristòfol Trias i Tramullas
Francesca Tugores i Frau
Elisabet Uribe i Tomàs
Dorotea Valero i Aguilera
Antoni Valls i Pomar
Coloma Veny i Serra
Margalida Vich i Juan
Rafel Vich i Mas
Coloma Vich i Monserrat
Catalina Vich i Monserrat
Antònia Vich i Serra
Jaume Vidal i Bestard
Francesca Vidal i Capellà
Miquela Vidal i Torres
Margalida Vidal i Tugores
Maria Vidal i Vidal
Domingo Vila i Rodríguez
Maria Villalonga i Adrover
Francisca Villalonga i Estarellas
Francesca Villalonga i Vich
Bartomeu Vives i Mut
Susanna Vives i Salom
Maria Magdalena Wilson i Santana
Antoni Yarza i Colomar
Francesc Zanoguera i Vidal

(19 VIII 09, 570 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de les actes del Registre Civil de Marratxí
Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada