dijous, 20 d’agost de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Pòrtol M-Z

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb Pòrtol -per naixement, vida, matrimoni o defunció-, de les quals comptam amb alguna referència documental (*)



Aina Maria Marí i Amer
Francesca Marí i Carrió
Pere Antoni Marí i Carrió
Coloma Marí i Fiol
Maria Martorell i Canyelles
Antònia Martorell i Fiol
Arnau Martorell i Ramis
Arnau Martorell i Serra
Bernat Martorell i Serra
Bartomeu Mas i Serra
Guillem Massot i Capó
Guillem Massot i Muntaner
Josep Massot i Planes
Vicenç Matas i Amengual
Margalida Mir i Frau
Joan Miralles i Roca
Joan Mateu Miralles i Santandreu
Bartomeu Moll i Bestard
Bartomeu Moll i Palou
Bartomeu Moll i Serra
Bartomeu Moll i Serra
Bartomeu Monserrat i Serra
Joan Monserrat i Serra
Sebastià Monserrat i Serra
Antoni Morro i Bibiloni
Catalina Morro i Cànovas
Antoni Morro i Canyelles
Francesca Morro i Canyelles
Antònia Maria Mulet i Amengual
Joan Mulet i Amengual
Margalida Mulet i Amengual
Maria Mulet i Barrera
Miquel Mulet i Barrera
Antònia Mulet i Company
Margalida Mulet i Corró
Damià Mulet i Fiol
Antònia Munar i Cabot
Montserrat Mut i Juan
Bernat Mut i Roca
Magdalena Mut i Serra
Margalida Mut i Serra
Sebastià Mut i Sureda
Joan Nadal i Estelrich
Jaume Noguera i Terrassa
Margalida Oliver i Matas
Antònia Oliver i Rigo
Joana Maria Oliver i Rigo
Magdalena Oliver i Rigo
Catalina Oliver i Sastre
Agnès Orell i Oliver
Felip Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Felip Palou i Carrió
Joan Palou i Carrió
Maria Palou i Carrió
Joan Palou i Estarellas
Maria del Carme Palou i Forteza
Francesc Palou i Frau
Bartomeu Palou i Oliver
Francesca Palou i Oliver
Pere Antoni Palou i Oliver
Magdalena Palou i Serra
Magdalena Palou i Serra
Francesc Palou i Socias
Guillem Palou i Socias
Guillem Palou i Socias
Joan Palou i Socias
Rafel Pardo i Cabot
Joan Pizà i Salom
Elionor Pocoví i Bestard
Antònia Pocoví i Canyelles
Antònia Pocoví i Canyelles
Elisabet Pocoví i Canyelles
Baltasar Pocoví i Corró
Maria Pocoví i Mas
Catalina Pocoví i Serra
Margalida Pocoví i Serra
Pere Pocoví i Serra
Innocència Pol i Fernández
Pere Pol i Fernández
Pere Pol i Fernández
Maria Quetglas i Carrió
Catalina Quetglas i Coll
Catalina Ramis i Busquets
Joan Ramis i Busquets
Margalida Ramis i Coll
Aina ("Anita") Ramis i Noguera
Miquel Ramis i Pizà
Magdalena Ramis i Ramis
Rosa Ramis i Ramis
Francesca Ramis i Sastre
Joan Ramis i Sastre
Catalina Ramis i Vich
Guillem Ramis i Vidal
Joan Ramon i Cabot
Jaume Real i Ramis
Jaume Reinés i Creus
Antònia Reus i Ponts
Magdalena Reynés i Queglas
Antoni Reynés i Quetglas
Miquel Rigo i Barrera
Miquel Rigo i Barrera
Vicenç Rigo i Barrera
Catalina Rigo i Bestard
Pere Antoni Rigo i Palou
Guillem Rigo i Rosselló
Beneta Rigo i Serra
Catalina Rigo i Serra
Antònia Ripoll i Busquets
Bartomeu Riutord i Santandreu
Bernat Riutord i Santandreu
Antònia Roca i Barrera
Francesca Roca i Bonet
Josep Roca i Bonet
Catalina Roca i Canyelles
Catalina Roca i Canyelles
Francesc Roca i Canyelles
Francesc Roca i Canyelles
Sebastiana Roca i Canyelles
Catalina Roca i Martorell
Jerònia Roca i Martorell
Maria Roca i Martorell
Francesc Roca i Roca
Beatriu Rosselló i Verdera
Sebastià Salom i Amengual
Josep Salom i Cabot
Margalida Salom i Cabot
Bartomeu Salom i Vich
Magdalena Salom i Vich
Antoni Salvà i Martorell
Joan Sans i Ramis
Mateu Santandreu i Ramis
Bartomeu Sastre i Noguera
Bartomeu Sastre i Ordinas
Andreu Sastre i Rigo
Bartomeu Sastre i Seguí
Bartomeu Sastre i Serra
Andreu Sastre i Sureda
Miquel Sastre i Vich
Jaume Sastre i Vidal
Maria Sastre i Vidal
Joan Segui i Mulet
Jaume Segui i Pons
Mateu Segui i Pons
Gabriel Seguí i Pons
Gabriel Seguí i Pons
Catalina Seguí i Serra
Catalina Seguí i Serra
Josep Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Bartomeu Serra i Amengual
Josep Serra i Amengual
Antoni Serra i Barrera
Joana Maria Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Catalina Serra i Bestard
Francesca Serra i Bestard
Maria Serra i Busquets
Francesca Serra i Cabot
Antoni Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Beneta Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Joan Serra i Canyelles
Joan Serra i Canyelles
Marçal Serra i Canyelles
Maria Elisabet Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Salvador Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Antònia Serra i Capellà
Josep Serra i Capellà
Catalina Serra i Carrió
Joan Serra i Carrió
Antònia Serra i Coll
Bartomeu Serra i Coll
Josep Serra i Coll
Magdalena Serra i Coll
Pau Serra i Dols
Catalina Serra i Ferrer
Catalina Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Elisabet Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Pere Serra i Frau
Maria Serra i Garau
Miquel Serra i Garau
Paula Serra i Garau
Margalida Serra i Juan
Antoni Serra i Mas
Francesca Aina Serra i Mesquida
Antònia Serra i Moll
Margalida Serra i Oliver
Miquel Serra i Orell
Joana Aina Serra i Penya
Jordi Serra i Pocoví
Bàrbara Serra i Ramis
Catalina Serra i Ramis
Francesca Serra i Ramis
Joan Serra i Ramis
Jordi Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Pere Serra i Ramis
Antoni Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Vicenç Serra i Roca
Rosa del Carme Serra i Sans
Bernat Serra i Sastre
Joana Aina Serra i Sastre
Sebastià Serra i Sastre
Antoni Serra i Serra
Antònia Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Guillem Serra i Serra
Josep Serra i Serra
Maria Serra i Serra
Martí Serra i Serra
Antònia Serra i Vich
Francesc Serra i Vich
Francesca Servera i Cantallops
Tomàs Suau i Vallespir
Antònia Sunyer i Oliver
Antoni Sureda i Bestard
Sebastià Sureda i Bestard
Miquel Sureda i Canyelles
Joan Sureda i Frau
Margalida Torrens i Ramis
Bartomeu Torrens Reinés
Cristòfol Trias i Canyelles
Jaume Trias i Canyelles
Catalina Trias i Capellà
Jaume Trias i Gama
Miquel Trias i Gama
Rafel Trias i Garau
Jaume Trias i Mercadal
Magdalena Trias i Salvà
Cristòfol Trias i Tramullas
Cristòfol Trias i Gama
Gaspar Vallcaneras i Cloquell
Gaspar Vallcaneras i Cloquell
Coloma Veny i Serra
Àngela Vich i Canyelles
Catalina Vich i Monserrat
Antònia Vich i Serra
Rosa Vidal i Grimalt
Francisca Villalonga i Estarellas
Antoni Yarza i Colomar

(20 VIII 09, 263 registres) (encara en procés de recerca)


(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada