divendres, 2 d’octubre de 2009

Defuncions del segle XX

Relació [encara incompleta] de persones finades a Marratxí durant el segle XX -que en moltes ocasions no hi havien nascut-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)


Antoni Albertí i Borràs
Joan Alemany i Rigo [+]
Concepció Alorda i Cantallops
Jerònia Aloy i Vanrell
Elisabet Amengual i Amengual
Bernat Amengual i Amengual [+]
Rosa Amengual i Bestard
Maria Amengual i Bestard [+]
Antònia Aina Amengual i Canyelles
Joan Amengual i Capellà
Francesca Amengual i Clar
Esperança Amengual i Fiol
Margalida Amengual i Gili
Miquel Amengual i Homar
Bartomeu Amengual i Moll
Joana Aina Amengual i Mut
Maria Amengual i Ramis
Bartomeu Amengual i Ramis [+]
Antoni Amengual i Rosselló
Francesc Arenas i Rocas
Guillem Balaguer i Llabrés
Pere Balaguer i Tugores
Margalida Balle i Ramis
Germà Ballester i Janer
Catalina Barceló i Barceló
Antoni Barceló i Company
Margalida Barceló i Lladó
Magdalena Barceló i Vicens
Francesca Barceló i Vidal
Margalida Barceló i Vila
Jaume Barrera i Bestard [+]
Maria Barrera i Duran
Maria Barrera i Duran [+a]
Joan Barrera i Ferrer [+]
Catalina Barrera i Frau
Joan Barrera i Frau
Magdalena Barrera i Frau [+]
Maria Barrera i Morro
Aina Barrera i Serra
Joana Maria Barrera i Serra
Joan Batle i Ramis
Joan Bauzà i Nicolau
Miquel Bennàsar i Bonet
Joan Bennàsar i Comas
Bartomeu Bennàsar i Pons
Joan Bennàsar i Pons
Isidor Miquel Bericat i Gil
Elionor Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles [+]
Francesca Bestard i Canyelles [SC, XX]
Margalida Bestard i Capó
Magdalena Bestard i Capó [+]
Antoni Bestard i Colom [+]
Maria Bestard i Corró
Elionor Bestard i Corró [+]
Antoni Bestard i Creus
Pere Bestard i Escalas
Antònia Bestard i Fullana
Margalida Bestard i Juan [+]
Marçal Bestard i Matamales
Pere Josep Bestard i Ramis
Maria Bestard i Ramis [+]
Antoni Bestard i Riutord
Beneta Bestard i Serra
Maciana Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra [+]
Guillem Bibiloni i Amengual
Sebastiana Bibiloni i Amengual
Miquel Bibiloni i Calafell [+]
Joan Bibiloni i Canyelles
Joan Bibiloni i Ferrer
Catalina Bibiloni i Martorell
Maria Bibiloni i Salduga*
Maria Bibiloni i Salvà [+]
Felip Bibiloni i Seguí
Francesc Bisquerra i Torrens
Elisabet Bonet i Vich
Catalina Bordoy i Bauzà
Maria Borràs i Far
Rafel Borràs i Pastor
Magdalena Borràs i Serra
Elisabet Bosch i Creus
Pere Bosch i Estela
Rafel Bosch i Ramis
Magdalena Bosch i Sastre
Pere Josep Bover i Budoy*
Francesca Bover i Massanet
Catalina Busquets i Parets
Esteve Busquets i Salom [+]
Gabriel Busquets i Serra [+]
Maria Cabot i Pol
Joan Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra [+]
Miquel Cabot i Serra [+]
Catalina Cabot i Vallar
Margalida Calafat i Vidal
Onofre Caldés i Caimari
Joana Caldés i Reinés
Antònia Campins i Borràs
Josep Campins i Serra
Maria Campomar i Febrer
Francesc Canals i Bosch
Bartomeu Canals i Noguera
Joana Aina Cànoves i Tomàs
Antònia Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Guillem Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual [+]
Antònia Canyelles i Bestard
Catalina Maria Canyelles i Bibiloni
Joan Canyelles i Busquets [+]
Francesc Canyelles i Canyelles
Gabriel Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles [+]
Joan Canyelles i Canyelles [+]
Joan Canyelles i Canyelles [+]
Bartomeu Canyelles i Capó
Gregori Canyelles i Carrió
Catalina Canyelles i Coll
Pere Canyelles i Coll
Joan Canyelles i Escalas
Miquel Canyelles i Garau
Catalina Canyelles i Gordiola [+]
Miquel Canyelles i Homar [+]
Martí Canyelles i Manresa
Beneta Canyelles i Matas
Maria Canyelles i Matas
Bartomeu Canyelles i Moll
Miquel Canyelles i Notas
Maria Canyelles i Palou
Montserrada Canyelles i Palou
Catalina Canyelles i Ramis
Francesca Canyelles i Rigo
Francesca Canyelles i Rigo
Vicenç Canyelles i Rigo
Antònia Aina Canyelles i Roca
Tomàs Canyelles i Roca
Josep Canyelles i Sabater
Catalina Canyelles i Sastre
Margalida Canyelles i Sastre
Bartomeu Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra [+]
Margalida Canyelles i Serra [+]
Catalina Canyelles i Serra [+a]
Maties Canyelles i Terrasa
Rafel Canyelles i Vidal
Miquel Capellà i Canyelles
Miquel Capellà i Rubí
Antònia Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Margalida Capó i Coll
Pere Antoni Capó i Colom
Vicenç Capó i Colom
Joana Capó i Ferrer
Maria Capó i Frontera
Magdalena Capó i Garau
Francesca Capó i Munar
Francesc Capó i Sabater
Margalida Carbonell i Canyelles
Antoni Carbonell i Mir
Antònia Cardell i Busquets
Catalina Cardell i Tarongí
Vicenç Cardona i Marí
Maria Carrió i Muntaner
Bàrbara Carrió i Pizà
Bartomeu Carrió i Ramis
Maria Carrió i Rotger
Catalina Carrió i Sastre
Concepció Castanyer i Lladó
Joan Castellà i Fullana
Joana Aina Castelló i Riutord
Catalina Català i Mascaró
Josepa Catany i Bosch
Antònia Cerdà i Canyelles
Joaquim Cervera i Ferrer
Joan Cifuentes i González
Margalida Cladera i Juan
Bernat Cloquell i Sans
Bernat Cloquell i Serra
Sebastià Coli i Triay
Catalina Coll i Barceló
Jaume Coll i Barceló
Sebastià Coll i Barrera
Miquela Coll i Busquets
Francesc Coll i Capó
Sebastià Coll i Frau
Bartomeu Coll i Gamundí
Miquel Coll i Gamundí
Rafel Coll i Grau
Francesca Coll i Oliver
Antoni Coll i Orell
Joan Coll i Orell
Pere Coll i Santamaria
Maria Coll i Serra
Antònia Colom i Andreu
Magdalena Colom i Expòsit
Martí Colom i Serra
Catalina Colomar i Busquets
Antoni Comas i Company
Joan Comas i Oliver
Francesca Company i Barceló
Martí Company i Quetglas
Antoni Company i Sans
Vicenç Costa i Sunyer
Nicolau Cotoner i Verí
Francesca Crespí i Garau
Antoni Crespí i Homar
Felip Crespí i Ramon
Guillem Crespí i Serra
Maria Crespí i Serra
Jaume Creus i Amengual
Pere Creus i Barrera
Catalina Creus i Crespí
Josep Creus i Dols
Antònia Creus i Vidal
Dolors Cursach i Mesquida
Gabriel Cursach i Sancho
Margalida Daviu i Matas
Maria De Avila i Frau
Francesca de las Heras i Valverde
Joan Baptista del Valle Ardevol
Francesca Dols i Quetglas
Margalida Dols i Tomàs
Maria de Lluc Drover i Torrens
Gabriel Duran i Capellà
Margalida Escandell i Salvà
Catalina Escarrer i Roca
Francesc Escobar i Hernández
Joana Estarellas i Carbonell
Maria Estarellas i Serra
Maria Estarellas i Serra
Miquel Estela i Cladera
Jordi Fernández i Gisbert
Baltasar Ferrà i Llinàs
Francesc Ferrà i Llull
Joan Ferrà i Perelló
Antoni Ferrà i Vidal
Joana Aina Ferragut i Oliver
Julià Ferragut i Pons
Amelio Ferrari
Montserrat Figuerola i Crespí
Maria Figuerola i Simonet
Bartomeu Fiol i Amengual
Martina Fiol i Campanar
Francesca Fiol i Canyelles
Aina Fiol i Morro
Bernat Fiol i Parets
Sebastià Fiol i Riera
Joana Fiol i Sabater
Catalina Fiol i Sureda
Margalida Forteza i Segura
Josep Franco i Ruiz
Magdalena Frau i Amengual
Pereta Frau i Amengual
Miquel Frau i Buades
Francesca Frau i Cabrer
Catalina Frau i Canyelles
Magdalena Frau i Canyelles
Mateu Frau i Carrió
Miquel Frau i Duran
Catalina Frau i Fiol
Josep Frau i Fiol
Joan Frau i Frau
Maria Teresa Frau i Gomila
Joan Frau i Perelló
Maria Frau i Ramis
Francesca Frau i Serra
Josep Frau i Vidal
Miquel Frontera i Gamundí
Antònia Frontera i Jaume
Joana Aina Frontera i Jaume
Maria Frontera i Sabater
Josep Frontera i Vidal
Francesca Fuster i Fuster
Antoni Fuster i Pol
Antoni Galmés i Galmés
Catalina Gamundí i Alarí
Jaumeta Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Fullana
Miquel Gamundí i Serra
Catalina Garau i Canyelles
Cristòfol Garau i Canyelles
Martina Garau i Canyelles
Rafel Garau i Colom
Magdalena Garau i Gamundí
Arnau Garau i Jaume
Francesca Garau i Serra
Pere Antoni Garau i Serra
Joana Garcia i Beltran
Gabriel Garcia i Bover
Catalina Garcia i Vives
Catalina Garcias i Beltran
Jerònia Garcias i Beltran
Maria Garcias i Beltran
Antònia Garcias i Fiol
Bernat Garcias i Salom
Felip Garzó i Marcó
Guillem Gayà i Capó
Maria Gayà i Roca
Antoni Gayà i Sanmartí
Catalina Gayà i Trias
Josep Gelabert i Company
Miquel Gelabert i Serra
Pere Gelabert i Soler
Lluc Gili i Morell
Catalina Giménez i Avella
Francesca Gironès i Massot
Antoni Gomila i Amer
Catalina Gomila i Bennàsar
Miquel Gomis i Torrens
Mercè González i Roldan
Martina Grau i Serra
Maria Grau i Vicens
Maria Guasps i Cocoví
Joan Josep Pere Hernández i Piña
Gabriel Hinojosa i Romero
Coloma Homar i Carrió
Francesca Homar i Serra
Antònia Horrach i Ferragut
Maria Horrach i Frau
Pere Jaume i Alemany
Antònia Jaume i Capellà
Margalida Jaume i Castelló
Pere Josep Jaume i Castelló
Joana Maria Jaume i Jaume
Bartomeu Jaume i Jordà
Gabriel Jaume i Oliver
Joan Jaume i Oliver
Magdalena Jaume i Pascual
Andreu Jaume i Perelló
Margalida Jaume i Pons
Agueda Jaume i Ribas
Antònia Jaume i Ribas
Catalina Jaume i Ripoll
Maria Jaume i Serra
Antoni Jordà i Perelló
Nicolau Jordà i Perelló
Magdalena Jordi i Carbonell
Maria Juan i Bennàsar
Bernat Juan i Canyelles
Felip Juan i Homar
Miquel Juan i Mas
Bàrbara Juan i Pastor
Magdalena Juan i Pastor
Maria Juan i Planisi
Maria Juan i Pol
Rafel Juan i Terrasa
Guillem Juan i Trobat
Jean Lantrec i Franjeau
Elisabet Maria Lladó i Oliver
Margalida Lladó i Salvà
Joan Llinàs i Llobera
Jordi Llinàs i Ramis
Margalida Llobet i Comas
Antoni Llompart i Fuster
Joan Llompart i Salom
Sergio Magri
Jaume Mairata i Rosselló
Fausto Manconi
Bartomeu Marí i Carrió
Pere Antoni Marí i Carrió
Antònia Marí i Marí
Maria Marí i Marí
Joan Marí i Ribas
Elisa Marquès de Ribera
Francesca Lluïs Marquès de Ribera
Bartomeu Martorell i Albertí
Jacint Martorell i Barceló
Antònia Martorell i Fiol
Arnau Martorell i Serra
Bernat Martorell i Serra
Margalida Mas i Cabot
Catalina Mas i Canyelles
Melcion Mas i Frau
Antònia Mas i Fullana
Jaume Mas i Juan
Joan Mas i Juan
Maria Mas i Juan
Joana Maria Mas i Matas
Pere Josep Mas i Serra
Maria Masot i Juan [+]
Josep Massot i Planes
Mercè Massot i Planes
Aina Maria Matamales i Pons
Mateu Matas i Ferrer
Antoni Matas i Pou
Francesca Matas i Quetglas
Guillem Mateu i Payeras
Miquel Matheu i Gelabert
Antònia Mesquida i Pizà
Catalina Mestre i Manresa
Margalida Mir i Frau
Pere Francesc Mir i Manera
Carme Mir i Subirà
Antoni Miracle Sanz-Selma
Catalina Maria Miró i Tarongí
Coloma Moll i Canyelles
Maria Carme Moll i Canyelles
Maria Magdalena Moll i Mir
Bartomeu Moll i Serra
Catalina Monserrat i Amengual
Jerònia Morey i Blasco
Miquel Morey i Rosselló
Antoni Morro i Canyelles
Francesca Morro i Canyelles
Tomàs Moyà i Campins
Maria Mulet i Cabrer
Joana Aina Mulet i Calafat
Antoni Mulet i Canyelles
Arnau Mulet i Corró
Margalida Mulet i Corró
Esperança Mulet i Serra
Jaume Munar i Coll
Rafel Munar i Jaume
Sebastià Munar i Jaume
Bernardí Munar i Tomàs
Miquela Muntaner i Florit
Bernat Muntaner i Moranta
Antoni Muntaner i Morante
Bernat Mut i Morro
Jordi Nadal i Carbonell
Joan Nadal i Estelrich
Magdalena Nadal i Malondra
Bernat Nadal i Matas
Jaume Noguera i Canyelles
Catalina Noguera i Sampol
Miquel Oliver Crespí
Maria Oliver i Capó
Melcion Oliver i Carrió
Catalina Oliver i Comas
Antoni Oliver i Gelabert
Jaume Oliver i Moll
Antònia Oliver i Rigo
Magdalena Oliver i Rigo
Catalina Oliver i Sastre
Maria Oliver i Vives
Francesca Orgaz i Tejero
Salvador Padilla i López
Carme Palmer i Camasco
Catalina Palmer i Carrió
Maria Palmer i Llompart
Maria Palou i Canyelles
Monserrada Palou i Canyelles
Francesc Palou i Frau
Francesca Palou i Oliver
Guillem Palou i Oliver
Magdalena Palou i Serra
Guillem Palou i Socias
Pere Antoni Palou i Socias
Joan Parets i Sastre
Martí Pascual i Bover
Antoni Pascual i Frau
Catalina Pascual i Frau
Abdó Pastor i Frau
Josep Pastor i Hernández
Gabriel Pastor i Sampol
Francesc Pastor i Serra
Claudi Pegcon i Dargon
Margalida Perelló i Sampol
Pere Perelló i Sampol
Julio Pérez i Uribe
Francesc Pericàs i "Eufrasia"*
Rafel Pizà i Canyelles
Antoni Pizà i Esbert
Antònia Pizà i Esbert
Florentina Pizà i Esbert
Joan Pizà i Moyà
Maria Pizà i Muntaner
Maciana Pizà i Mut
Margalida Pizà i Mut
Maria Pizà i Palou
Joan Pizà i Ramis
Joan Pizà i Salom
Elisabet Pizà i Sbert
Aina Maria Planisi i Serra
Elionor Pocoví i Bestard
Antònia Pocoví i Canyelles
Antònia Pocoví i Mas
Bartomeu Pocoví i Mas
Maria Pocoví i Mas
Antònia Pocoví i Salom
Catalina Pocoví i Salom
Catalina Pocoví i Serra
Margalida Pocoví i Serra
Pere Pol i Fernández
Joana Aina Pol i Serra
Joan Pomar i Calafat
Joan Pons i Crespí
Pere Josep Pons i Terrades
Antònia Pujalte i Merino
Joan Pujol i Sans
Francesca Quetglas i Carrió
Aina Quetglas i Humbert
Gabriela Quetglas i Sansó
Maria Ramis i Amengual
Antònia Ramis i Bestard
Magdalena Ramis i Cabot
Catalina Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Pere Josep Ramis i Garau
Magdalena Ramis i Moneny
Antoni Ramis i Nadal
Francesca Ramis i Palou
Miquel Ramis i Pizà
Francesca Ramis i Ramis
Marçal Ramis i Ramis
Miquel Ramis i Ramis
Joan Ramis i Rigo
Joan Ramis i Sastre
Marçal Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Joan Ramon i Cabot
Francesca Ramon i Marí
Maria Real i Oliver
Enric Rebonl i Marey
Trinitat Reus i Reus
Antoni Reynés i Salom
Josepa Ribas i Arenas
Antònia Ribas i Company
Catalina Ribas i Company
Jaume Ribas i Company
Mateu Ribas i Malondra
Antoni Ribas i Tugores
Jaume Ribas i Tugores
Antoni Ribot i Riera
Antònia Ribot i Riera
Gabriel Riera i Llinàs
Joana Bàrbara Riera i Pujades
Joan Riera i Rosselló
Bernat Rigo i Barrera
Maria Rigo i Canyelles
Antònia Aina Rigo i Carrió
Guillem Rigo i Carrió
Joan Rigo i Carrió
Pere Antoni Rigo i Palou
Maria Rigo i Ramis
Jaume Rigo i Rigo
Francesca Rigo i Servera
Maria Ripoll i Bordoy
Jaume Ripoll i Nadal
Magdalena Ripoll i Ripoll
Catalina Roca i Canyelles
Jerònia Roca i Martorell
Clotilde Rodon i Pujol
Pere Roig i Ignaci
Catalina Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Montserrat Romaguera i Canyelles
Rafel Romaguera i Daviu
Ignasi Roquet
Josep Rosselló i Canyelles
Miquel Rosselló i Quintana
Beatriu Rosselló i Verdera
Maria Rotger i Carrió
Joan Rotger i Mas
Aina Rubí i Alorda
Francesca Rubí i Gamundí
Pere Josep Rubí i Mas
Magdalena Sabater i Espinosa
Elisabet Sabater i Prats
Pere Salas i Ferrà
Francesca Salom i Amengual
Joan Salom i Amengual
Josep Salom i Bestard
Margalida Salom i Llabrés
Maria Salom i Nadal
Mateu Salom i Pons
Mateu Salom i Serra
Antoni Salvà i Fiol
Miquel Salvà i Fiol
Maria Salvà i Serra
Joan Salvà i Torelló
Joan Sampol i Isern
Catalina Sampol i Perelló
Angela Sánchez i Galdeano
Antoni Sancho i Perelló
Antònia Sanmartín i Capellà
Joan Sans i Oliver
Joana Aina Sans i Oliver
Margalida Sans i Ramis
Margalida Sans i Vallespir
Francesca Santandreu i Canyelles
Antònia Aina Santandreu i Garau
Joan Santandreu i Moll
Miquel Santandreu i Moll
Magdalena Santandreu i Oliver
Mateu Santandreu i Ramis
Margalida Sastre i Amengual
Rafel Sastre i Bestard
Llorenç Sastre i Mas
Bartomeu Sastre i Noguera
Andreu Sastre i Sureda
Pere Sastre i Vidal
Margalida Sbert i Salom
Joan Seguí i Canyelles
Gabriel Seguí i Pons
Catalina Seguí i Serra
Maria Seguí i Torres
Bernat Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Francesca Serra i Bestard
Llorença Serra i Borràs
Antoni Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Marçal Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Andreu Serra i Capellà
Catalina Serra i Carrió
Josep Serra i Cervera
Josep Serra i Coll
Pau Serra i Dols
Júlia Serra i Ferragut
Catalina Serra i Ferrer
Catalina Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Antoni Serra i Juan
Margalida Serra i Juan
Mateu Serra i Llompart
Francesc Serra i Martorell
Margalida Serra i Mestre
Maria Serra i Moll
Francesca Serra i Moyà
Jaumeta Serra i Porcel
Catalina Serra i Ramis
Joana Aina Serra i Ramis
Jordi Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Pere Serra i Ramis
Antoni Serra i Rigo
Guillem Serra i Rigo
Josep Serra i Rigo
Francesca Serra i Rotger
Maria Serra i Salvà
Antònia Serra i Serra
Francesca Serra i Socias
Rosa Serra i Sureda
Francesc Serra i Vich
Aina Serra i Vidal
Magdalena Serra i Zanoguera
Francesca Servera i Cantallops
Miquela Servera i Manresa
Catalina Simonet i Coll
Catalina Siquier i Pons
Catalina Sitjar i Febrer
Mateu Soler i Beltran
Maria Solivellas i Vidal
Manuel Suárez i Molero
Tomàs Suau i Vallespir
Francesca Sureda i Bestard
Miquel Sureda i Canyelles
Jerònia Sureda i Duran
Bàrbara Sureda i Palmer
Joana Aina Sureda i Palmer
Margalida Sureda i Palmer
Joana Aina Sureda i Salvà
Bartomeu Taurelle i Borràs
Llorenç Thomàs i Moyà
Eulàlia Tomàs i Sacarès
Llorenç Torrens i Bestard
Martí Torrens i Torrens
Josep Torres i Escandell
Joan Tort i Parés
Maria Tortella i Garcia
Cristòfol Trias i Canyelles
Miquel Trias i Mercadal
Magdalena Tugores i Cardell
Miquel Uribe i Gómez
Josep Antoni Uribe i Martínez
Catalina Vadell i Adrover
Bartomeu Vadell i Capó
Lino Vaghetti
Gaspar Vallcaneras i Cloquell
Miquel Vallespir i Munar
Francesca Valls i Molina
Paula Vaquer i Morell
Maria Verdera i Escandell
Esperança Verdera i Mora
Antoni Vicens i Sorell
Joan Vich i Serra
Francesca Vidal i Bestard
Jaume Vidal i Bestard
Francesca Vidal i Ferrer
Jaume Vidal i Frontera
Rosa Vidal i Grimalt
Pràxedis Vidal i Monserrat
Antoni Vidal i Salvà
Damià Vidal i Salvà
Maria Vidal i Salvà
Domingo Vila i Rodríguez
Francesca Vila i Vidal
Llucia Villalonga i Colombàs
Sebastiana Ximelis i Bover
Magdalena Zanoguera i Bibiloni

(03 X 09, 701 registres) (encara en procés de recerca)


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.netPatrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada