diumenge, 15 de novembre de 2009

Defuncions del segle XIX - M a Z

Relació [encara incompleta] de persones finades a Marratxí durant el segle XIX -que en moltes ocasions no hi havien nascut-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)
Catalina Mairata i Vich
Montserrada Malondra i Mesquida
Margalida Manera i Sastre
Miquel March i Santandreu
Miquel March i Santandreu
Pau Marcó i Pons
Antoni Mari i Ba**
Bartomeu Marí i Carrió
Antoni Marí i Juan

Bartomeu Marquès
Catalina Marquès
Maria Marquès
Antoni Marquès i Bujosa
Antoni Marquès i Isern
Antoni Marquès i Isern
Catalina Marquès i Juan

Catalina Marroig i Bauzà
Margalida Martí i Nicolau
Josep Martí i Tomàs

Mateu Martorell
Margalida Martorell i Frau*
Bartomeu Martorell i Rigo
Antònia Martorell i Serra
Sebastià Martorell i Serra

Joan Mas
Josep Mas
Maria Mas
Joan Mas i Aloy
Pere Mas i Aloy
Antoni Mas i Aulet
Francesca Mas i Barrera
Antoni Mas i Bestard
Joan Mas i Borràs
Pere Mas i Borràs
Bartomeu Mas i Cabot
Aina Mas i Canyelles
Aina Mas i Canyelles
Francesc Mas i Canyelles
Maria Mas i Canyelles
Pere Josep Mas i Canyelles
Antoni Mas i Capó
Bàrbara Mas i Capó
Catalina Mas i Capó
Magdalena Mas i Capó
Mateu Mas i Cuart
Concepció Mas i Ensenyat
Antoni Mas i Frau
Jaumeta Mas i Frau
Jaumeta Mas i Frau
Jaumeta Mas i Frau
Francesca Mas i Juan
Maties Mas i Juan
Francesc Mas i Mas
Jordi Mas i Nadal
Bartomeu Mas i Oliver
Pere Josep Mas i Palmer
Catalina Mas i Quetglas
Margalida Mas i Quetglas
Pere Josep Mas i Quetglas
Pere Josep Mas i Quetglas
Catalina Mas i Ramis
Catalina Mas i Rigo
Josep Mas i Santandreu

Guillem Mascaró i Martorell
Guillem Mascaró i Martorell (+a)
Josep Masot i Serra
Maria Masot i Serra

Melcior Matas
Pere Josep Matas
Bàrbara Matas i Canyelles
Jerònia Matas i Canyelles
Francesca Matas i Ferrer
Bàrbara Matas i Frau
Vicenç Matas i Frau
Vicenç Matas i Jaume
Bernat Matas i Oliver
Bernat Matas i Oliver
Miquel Matas i Oliver
Antoni Matas i Pou
Antoni Matas i Pou
Francesca Matas i Pou
Catalina Matas i Serra

Francesca Aina Mateu i Sans
Joana Mayol i Bauzà
Catalina Mayol i Salom
Catalina Mercadal i Canyelles
Catalina Mercadal i Estarellas
Margalida Mercant
Margalida Mesquida
Rita Mesquida i Cladera
Jaume Mesquida i Mir
Joan Mesquida i Mir
Miquel Mesquida i Pou
Jaume Mesquida i Serra
Bernat Mestre i Serra

Antoni Mir
Arnau Mir
Catalina Mir
Miquel Mir
Coloma Mir i Canyelles
Mateu Mir i Canyelles
Catalina Mir i Coll
Nadal Mir i Comas
Catalina Mir i Frau
Benet Mir i Llompard
Miquel Mir i Llompard
Bernat Mir i Santandreu
Arnau Mir i Serra

Antoni Miralles
Joan Miralles i Canyelles
Francesca Miralles i Roca

Bartomeu Moll i Amengual
Beneta Moll i Amengual
Joana Moll i Amengual
Esteve Moll i Busquets
Joan Moll i Canyelles
Joan Moll i Canyelles
Antònia Maria Moll i Frau
Catalina Moll i Frau
Antònia Moll i Mir
Sebastià Moll i Palmer
Beneta Moll i Palou
Catalina Moll i Palou
Elisabet Maria Moll i Quinto*
Margalida Moll i Roca

Antoni Monà i Ramis
Antoni Monjo i Noguera
Joana Aina Monserrat i Jaume
Gabriel Monserrat i Miquel
Bartomeu Monserrat i Palmer
Catalina Monserrat i Palmer
Maria Monserrat i Serra
Bartomeu Monserrat i Socias
Fra Antoni Mora i Mulet
Gabriel Morell
Lluc Morell i Frau
Josep Morell i Mayrata
Àngela Morell i Vich
Antònia Aina Morell i Vich
Francesca Morey
Maria Morro i Garau
Miquel Morro i Muntaner
Maria Morro i Oliver

Antoni Moyà i Adrover
Gabriel Moyà i Bibiloni
Antònia Aina Moyà i Nadal
Antoni Moyà i Pascual
Josep Moyà i Pascual
Bartomeu Moyà i Ramis
Joan Moyà i Roca

Elisabet Maria Mulet
Gabriel Mulet
Joan Mulet
Maria Aina Mulet
Damià Mulet i Barrera
Maria Mulet i Barrera
Jaume Mulet i Canyelles
Jaume Mulet i Canyelles
Margalida Mulet i Canyelles
Catalina Maria Mulet i Capllonch
Joan Mulet i Capllonch
Rafel Mulet i Cerdà
Rafel Mulet i Creus
Bartomeu Mulet i Ferrà
Sebastià Mulet i Fiol
Joana Aina Mulet i Frau
Maria Mulet i Moragas
Elisabet Mulet i Soler
Miquel Mulet i Tomàs

Montserrat Munar i Fontanet
Joana Maria Munar i Jaume
Rafel Munar i Jaume
Magdalena Munar i Pizà
Sebastià Munar i Pizà
Coloma Munar i Serra

Arnau Muntaner i Frau
Arnau Muntaner i Pons
Bartomeu Mut i Frau
Montserrat Mut i Morro
Margalida Mut i Serra

N
Joana Maria Nadal
Magdalena Nadal
Miquel Nadal i Burguera
Magdalena Nadal i Matas
Margalida Nadal i Santandreu
Joana Maria Nadal i Serra
Joana Maria Nadal i Serra
Miquel Nadal i Serra

Bartomeu Nicolau i Moyà
Apol·lònia Noguera
Antònia Noguera i Femenia
Antònia Noguera i Femenia
Antoni Noguera i Terrés

O
Joana Maria Oliver
Maria Oliver
Pau Oliver i Amengual
Gabriel Oliver i Bataller
Maria Antònia Oliver i Bover
Marc Oliver i Burguera
Catalina Oliver i Carrió
Jaume Oliver i Ferrà
Antoni Oliver i Fiol
Catalina Oliver i Fiol
Maria Oliver i Fiol
Bartomeu Oliver i Ramis
Francesca Aina Oliver i Ramis
Jerònia Oliver i Ramis
Pereta Oliver i Ramis
Jaume Oliver i Riera
Magdalena Oliver i Ripoll
Antònia Oliver i Torrens
Pau Oliver i Vidal

Margalida Ordinas
Bartomeu Ordinas i Cruellas
Maria del Carme Ordinas i Cruellas
Maria Ordinas i Rubí
Joan Orell i Garau
Joan Orell i Garau
Miquel Orell i Vidal

P
Catalina Palmer i Llompard
Catalina Palmer i Nadal
Martí Palmer i Real
Martí Palmer i Real

Joana Maria Palou
Felip Palou i Amengual
Martina Palou i Amengual
Elisabet Palou i Ballester
Antoni Palou i Canyelles
Antònia Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Marçal Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Joan Palou i Carrió
Maria Palou i Carrió
Bernat Palou i Ferrer
Antònia Palou i Garau
Maria Palou i Riera
Catalina Palou i Rosselló
Josep Palou i Serra
Montserrada Palou i Serra

Miquel Parets i Expòsit
Francesca Aina Parets i Garau
Maria Parets i Reynés
Miquel Parets i Reynés
Antoni Parets i Serra
Catalina Pascual i Frau
Antònia Pascual i Juan
Catalina Pastor i Amengual
Catalina Pastor i Frau
Beneta Pastor i Jaume
Guillem Pastor i Serdà*
Magdalena Justa Pastora
Antoni Payeras i Duran
Bartomeu Payeras i Nadal

Francesca Perelló i Carrió
Francesca Perelló i Company
Joan Perelló i Nadal
Joana Maria Perelló i Perelló
Antoni Perelló i Serra
Francesc Perelló i Serra
Joan Perelló i Serra
Joan Perelló i Tarrasa

Gabriel Pérez i Quetglas
Joana Maria Pericàs i Garau
Miquel Pericàs i Garau
Antoni Pericàs i Ramis
Josep Pericàs i Sastre
Sebastià Pericàs i Sastre
Maria Aina Picornell i Canyelles
Concepció Pinya i Aguiló

Antònia Pizà
Francesc Pizà i Bordoy
Francesca Aina Pizà i Escalas
Teresa Pizà i Frontera
Joan Pizà i Gamundí
Joan Pizà i Gamundí
Sebastià Pizà i Moyà
Margalida Pizà i Mulet
Joan Pizà i Ramon
Joana Maria Pizà i Roca

Maria Planisi i Campins
Bernat Planisi i Garcias
Jaume Planisi i Serra
Miquel Planisi i Serra
Miquel Planisi i Serra

Gabriel Pocoví i Amengual
Pere Antoni Pocoví i Barceló
Baltasar Pocoví i Guasp
Catalina Pocoví i Guasp
Jaume Pocoví i Juan
Jaume Pocoví i Perelló
Elionor Pocoví i Ramis
Maria Pocoví i Ramis
Pere Pocoví i Ramis
Bàrbara Pocoví i Serra
Pere Pocoví i Serra
Pere Pocoví i Serra

Jerònia Pol
Pere Josep Pol i Amengual
Pere Pol i Balaguer
Catalina Pol i Canyelles
Joan Pol i Company
Jaume Pol i Gamundí
Joana Maria Pol i Oliver

Miquel Pons
Jaume Pons i Bauzà
Joana Maria Pons i Bibiloni
Josep Pons i Company
Bartomeu Pons i Estelrich
Sebastià Pons i Gibert
Bartomeu Pons i Sans
Miquel Pons i Sans
Antònia Pons i Sureda
Margalida Pons i Tomàs

Benet Ponsell i Morey

Jaume Pou i Canyelles
Miquel Pou i Canyelles
Miquel Pou i Canyelles
Francesca Pou i Duran
Antònia Pou i Frau
Guillem Pou i Palmer
Margalida Pou i Quetglas
Margalida Pou i Saurina
Joana Aina Pou i Serra

Joan Santiago Prats i Lozano
Francesca Puigserver i Duran
Magdalena Puigserver i Duran
Melcior Puigserver i Duran
Melcior Puigserver i Duran

Joana Aina Pujol
Francesca Pujol i Alemany
Antoni Pujol i Pons
Antoni Pujol i Sans
Joan Pujol i Sans
Josep Pujol i Sans

Q
Maria Quetglas
Pere Quetglas i Carrió
Pere Quetglas i Llabrés
Margalida Quetglas i Sampol
Aina Quetglas i Serra
Pere Quetglas i Serra
Joan Quetglas i Terrasa

Bernat Quintana i Jaume

R
Julià Rafal i Ferrà

Catalina Ramis
Jaume Ramis
Joana Ramis
Joana Maria Ramis
Sebastià Ramis
Catalina Ramis i Alemany
Baltasar Ramis i Amengual
Joana Maria Ramis i Amengual
Marçal Ramis i Amengual
Margalida Ramis i Amengual
Miquel Ramis i Amengual
Pere Ramis i Amengual
Antoni Ramis i Aulet
Antònia Ramis i Aulet
Aina Ramis i Barrera
Miquel Ramis i Barrera
Miquel Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Miquel Ramis i Bestard
Joana Aina Ramis i Cabot
Magdalena Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Francesc Ramis i Canyelles
Jaume Ramis i Canyelles
Magdalena Ramis i Canyelles
Maria Ramis i Canyelles
Marçal Ramis i Capó
Catalina Ramis i Cocoví
Pere Ramis i Cocoví
Antònia Maria Ramis i Coll
Bartomeu Ramis i Coll
Joan Ramis i Expòsit
Antònia Ramis i Garau
Pere Josep Ramis i Garau
Joan Ramis i Llinàs
Antònia Ramis i Mas
Bartomeu Ramis i Mas
Francesca Ramis i Mas
Sebastià Ramis i Mas
Arnau Ramis i Mir
Antoni Alonso Ramis i Nadal
Bartomeu Ramis i Pol
Elionor Ramis i Porcel
Antoni Ramis i Ramis
Jaume Ramis i Rayó
Guillem Ramis i Riera
Francesca Ramis i Rigo
Guillem Ramis i Rigo
Antònia Aina Ramis i Roca
Francesca Aina Ramis i Roca
Joan Ramis i Roca
Magdalena Ramis i Roca
Miquel Ramis i Roca
Bartomeu Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Josep Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Magdalena Ramis i Serra
Margalida Ramis i Serra
Pere Ramis i Torres
Pere Josep Ramis i Tugores
Joan Ramis i Vich
Joan Ramis i Vich
Miquel Ramis i Vidal

Antònia Ramon i Bestard
Jaume Ramon i Coll
Antònia Ramon i Morro
Jaume Ramon i Morro
Jaume Ramon i Ramis
Joana Maria Ramon i Ramis
Pere Ramon i Ramis
Antoni Ramon i Vidal
Catalina Ramon i Vidal
Jaume Ramon i Vidal

Margalida Rayó
Francesc Rayó i Badia
Maria Rayó*
Antònia Real
Jaume Real i Pou
Antoni Real i Ramis
Miquel Real i Ramis
Josep Recio i Villalonga
Elisabet Maria Reinés i Mas
Esperança Reinés i Mas
Antoni Reinés i Quetglas
Magdalena Reinés i Quetglas
Ferriol Rexach i Furest
Jaume Reynés i Creus
Maria Reynés i Creus
Margalida Reyó i Badia
Magdalena Ribas i Company
Rafel Ribas i Oliver
Pere Ribas i Tugores
Gabriel Riera i Barceló
Magdalena Riera i Barceló
Miquel Riera i Barceló
Catalina Riera i Canyelles
Joan Riera i Canyelles
Carles Riera i Grimalt

Antoni Rigo i Barceló
Antònia Rigo i Barceló
Miquel Rigo i Barrera
Jaume Rigo i Campins
Margalida Rigo i Campins
Miquela Rigo i Campins
Francesca Rigo i Canyelles
Bernat Rigo i Coll
Joan Rigo i Company
Magdalena Rigo i Mas
Joana Maria Rigo i Matas
Guillem Rigo i Palou
Joana Aina Rigo i Ramis
Pràxedis Rigo i Roca
Bernat Rigo i Rosselló
Margalida Rigo i Rosselló
Joan Rigo i Sagrera
Guillem Rigo i Sastre
Francesca Aina Rigo i Serra

Andreu Ripoll
Joan Ripoll i Bordoy
Josep Ripoll i Bordoy
Catalina Ripoll i Frau
Catalina Riusech i Suau
Antònia Riutord i Roca
Tomàs Riutord i Roca
Justa Catalina Rivera

Antònia Aina Roca
Joan Roca
Margalida Roca
Maria Aina Roca
Francesc Roca i Canyelles
Mateu Roca i Canyelles
Catalina Roca i Homar
Catalina Roca i Martorell
Maria Roca i Martorell
Catalina Roca i Raió
Maria Aina Roca i Rigo
Francesc Roca i Roca
Antònia Roca i Serra
Francesc Roca i Serra
Francesc Roca i Serra
Joan Roca i Serra
Maria Roca i Serra
Bartomeu Roca i Sureda

Joana Roig
Maria Josepa Roig i Llopis
Tomàs Romaguera i Canyelles

Maria Aina Roselló i Peñas
Josep Rosselló
Miquel Rosselló i Carrió
Miquel Rosselló i Cifre
Catalina Rosselló i Isern
Francesc Rosselló i Monserrat
Francesca Rosselló i Monserrat
Joana Aina Rosselló i Monserrat
Joana Aina Rosselló i Monserrat
Margalida Rosselló i Monserrat
Sebastià Rosselló i Monserrat
Sebastià Rosselló i Pizà
Vicenç Rosselló i Pizà
Antònia Rosselló i Serra
Margalida Rosselló i Serra
Mateu Rosselló i Serra
Vicenç Rosselló i Serra

Joana Maria Rotger
Antònia Rotger i Canyelles
Joan Rotger i Perelló
Maria Rotger i Salom
Àngela Rubí i Guasp*
Martina Rubí i Horrach
Miquel Rubí i Horrach
Antònia Rubí i Mesquida
Margalida Rubí i Rotger
Catalina Rubí i Serra
Bartomeu Rubí i Torres

S
Maria Sabater i Bestard
Francesca Sabater i Marcús
Antònia Salas i Llabrés
Josep Saldugas i Ferrer
Maria Saldugas i Ferrer

Andreu Salom
Elisabet Maria Salom
Guillem Salom
Miquel Salom i Amengual
Margalida Salom i Comas
Antònia Salom i Ferrer
Josep Salom i Ferrer
Josep Salom i Ferrer
Miquel Salom i Ferrer
Sebastià Salom i Fiol
Magdalena Salom i Llabrés
Maria Salom i Llabrés
Miquel Salom i Nicolau
Nadal Salom i Nicolau
Margalida Salom i Perelló
Joan Salom i Pons
Mateu Salom i Ripoll
Magdalena Salom i Sastre
Miquel Salom i Sastre

Andreu Salvà
Magdalena Salvà
Margalida Salvà
Antònia Salvà i Canyelles
Catalina Salvà i Canyelles
Margalida Salvà i Canyelles
Margalida Salvà i Coll
Antoni Salvà i Fiol
Gabriel Salvà i Mas
Antoni Salvà i Monserrat
Antoni Salvà i Monserrat
Joan Salvà i Monserrat
Magdalena Salvà i Monserrat
Miquel Salvà i Monserrat
Àngela Salvà i Pizà
Joan Salvà i Pizà
Miquel Salvà i Salom
Apol·lònia Salvà i Salvà

Coloma Sampol i Nadal
Joana Aina Sampol i Pol
Margalida Sancho i Canyelles
Miquel Sanmartí i Fullana
Antònia Sanmartí i Vidal

Catalina Sans
Joana Maria Sans
Joana Aina Sans i Bestard
Joan Sans i Cabot
Antoni Sans i Figuerola
Joana Aina Sans i Figuerola
Magdalena Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Antoni Sans i Pol
Margalida Sans i Ramis

Bartomeu Sansó i Calafat
Bartomeu Sansó i Crespí

Antònia Santandreu
Coloma Santandreu
Coloma Santandreu
Jerònia Santandreu i Canyelles
Mateu Santandreu i Canyelles
Coloma Santandreu i Coll
Antònia Santandreu i Matas
Bartomeu Santandreu i Mesquida
Esperança Santandreu i Oliver
Gabriel Santandreu i Sbert
Francesca Santandreu i Serra
Joan Santandreu i Serra
Josep Santandreu i Serra

Antoni Sastre
Maria Sastre
Miquel Sastre i Amengual
Miquel Sastre i Barceló
Francesca Sastre i Bauzà
Joana Aina Sastre i Bibiloni
Rafel Sastre i Coll
Llorenç Sastre i Creus
Bernat Sastre i Mas
Francesca Sastre i Roca
Gabriel Sastre i Sancho
Miquel Sastre i Sastre
Beneta Sastre i Serra
Francesca Sastre i Serra
Joan Sastre i Sureda
Antònia Sastre i Vidal
Jaume Sastre i Vidal

Mariana Sbert i Cerdà

Jaume Seguí
Joana Maria Seguí
Joana Maria Seguí
Miquel Seguí
Joan Seguí i Creus
Francesc Seguí i Pons
Francesca Aina Seguí i Ramis
Mateu Seguí i Ramis
Mateu Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra

Rosalia Segura i Pinya

Andreu Serra
Antoni Serra
Antoni Serra
Antoni Serra
Antònia Serra
Bàrbara Serra
Bernat Serra
Catalina Serra
Catalina Serra
Francesca Serra
Francesca Aina Serra
Francesca Aina Serra
Gabriel Serra
Joan Serra
Joana Maria Serra
Josep Serra
Magdalena Serra
Margalida Serra
Margalida Serra
Martí Serra
Miquel Serra
Miquel Serra
Pere Serra
Pere Serra
Pere Joan Serra
Rafel Serra
Sebastià Serra
Francesca Aina Serra i Aloy
Josep Serra i Aloy
Pere Serra i Aloy
Antònia Serra i Amengual
Bartomeu Serra i Amengual
Esperança Serra i Amengual
Josep Serra i Amengual
Miquel Serra i Amengual
Sebastià Serra i Barceló
Antònia Serra i Barrera
Catalina Serra i Barrera
Joan Serra i Barrera
Maria Serra i Barrera
Miquel Serra i Barrera
Antoni Serra i Bestard
Bernat Serra i Bestard
Catalina Serra i Bestard
Catalina Serra i Bibiloni
Francesc Serra i Bibiloni
Gabriel Serra i Bibiloni
Antoni Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Gregori Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Joan Serra i Canyelles
Josep Serra i Canyelles
Lluca Maria Serra i Canyelles
Marçala Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Mateu Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Miquel Serra i Canyelles
Salvador Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Bartomeu Serra i Carrió
Catalina Serra i Carrió
Joana Serra i Carrió
Martí Serra i Carrió
Francesca Serra i Cladera
Bartomeu Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Coloma Serra i Company
Joan Serra i Company
Maria Serra i Company
Sebastià Serra i Company
Antònia Serra i Creus
Catalina Serra i Creus
Miquel Serra i Creus
Sebastià Serra i Dols
Antoni Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Joana Aina Serra i Frau
Martí Serra i Frau
Miquel Serra i Gea
Antònia Serra i Gelabert
Miquel Serra i Homar
Jaume Serra i Juan
Joan Serra i Juan
Magdalena Serra i Mas
Magdalena Serra i Mas
Bernat Serra i Mesquida
Margalida Serra i Mesquida
Bernat Serra i Mestre
Bernat Serra i Mestre
Maria Serra i Mestre
Miquel Serra i Mir
Catalina Serra i Moll
Sebastià Serra i Moll
Catalina Serra i Morey
Magdalena Serra i Nadal
Elisabet Serra i Oliver
Maria Serra i Oliver
Martí Serra i Oliver
Bartomeu Serra i Orell
Cristòfor Serra i Pascual
Mateu Serra i Perelló
Francesca Serra i Pizà
Francesca Serra i Pizà
Jerònia Serra i Porcell
Antoni Serra i Ramis
Bernat Serra i Ramis
Francesca Serra i Ramis
Francesca Serra i Ramis
Margalida Serra i Ramis
Pere Serra i Ramis
Rafel Serra i Ramis
Andreu Serra i Rigo
Antoni Serra i Riutord
Miquel Serra i Riutord
Antònia Aina Serra i Roca
Joana Aina Serra i Rubí
Lluca Serra i Rubí
Catalina Serra i Salom
Joan Serra i Salom
Jordi Serra i Salom
Antoni Serra i Salvà
Sebastià Serra i Salvà
Maria Serra i Sampol
Antònia Serra i Sastre
Mateu Serra i Sastre
Pereta Serra i Sastre
Antoni Serra i Serra
Antònia Serra i Serra
Antònia Maria Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Bernat Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Catalina Serra i Serra
Joan Serra i Serra
Josep Serra i Serra
Josep Serra i Serra
Magdalena Serra i Serra
Magdalena Serra i Serra
Marçal Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Margalida Serra i Serra
Martí Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Miquel Serra i Serra
Sebastià Serra i Serra
Maria Serra i Vich
Antònia Serra i Vidal
Bartomeu Serra i Vidal
Francesca Serra i Vidal
Gabriel Serra i Vidal
Joan Serra i Vidal

Francesc Simó i Sastre
Margalida Simó i Sastre
Joana Aina Simonet
Miquel Mariano Simonet i Canyelles
Maria Simonet i Coll
Maria Simonet i Coll
Maties Sitges (Sitjas) i Barceló
Guillem Socias
Beneta Socias i Oliver
Guillem Socias i Oliver
Margalida Socias i Salvà
Catalina Sureda
Antoni Sureda i Aloy
Pere Joan Sureda i Company
Antònia Sureda i Mas
Josep Sureda i Palmer
Francesca Aina Sureda i Parets

T
Margalida Terradas i Garcias
Joan Terrasa
Catalina Terrasa i Amengual
Lluïsa Terrasa i Pons
Joan Terrasa i Salvà
Joan Terrasa i Sastre
Francesca Togores i Pou
Joana Aina Togores i Pou
Margalida Togores i Pou
Àngela Tomàs i Ramis
Antoni Torrens i Horrach
Nicolau Tous i Salvà

Bàrbara Trias i Canyelles
Bartomeu Trias i Canyelles
Esperança Trias i Canyelles
Jaume Trias i Coll
Magdalena Trias i Coll
Bartomeu Trias i Gama
Francesca Trias i Gama
Cristòfor Trias i Guasp
Pere Trias i Mir
Miquel Trias i Riutord

Jaume Truyols i Tomàs

Magdalena Tugores i Alemany
Jaume Tugores i Canyelles
Jaume Tugores i Cardell
Francesca Tugores i Crespí
Magdalena Tugores i Crespí
Antoni Tugores i Frau
Francesca Tugores i Frau

V
Maria Vadell i Gelabert
Antoni Vallespir i Aloy
Maria Vallespir i Gelabert
Antoni Vallespir i Llompard
Antoni Vallespir i Serra
Margalida Vaquer i Canyelles
Joan Vaquer i Mas
Damià Vaquer i Morell
Margalida Vaquer i Morell
Francesca Vaquer i Serra

Joan Vich i Bauzà
Joan Vich i Canyelles
Miquel Vich i Canyelles
Miquel Vich i Coll
Antònia Vich i Frontera
Joan Vich i Frontera
Àngela Vich i Horrach
Melcior Vich i Horrach
Coloma Vich i Juan
Catalina Vich i Llabrés
Francesca Vich i Llabrés
Magdalena Vich i Llabrés
Francesc Vich i Matas
Francesca Vich i Picornell

Antoni Vidal
Magdalena Vidal
Miquel Vidal
Pau Vidal
Pau Vidal
Pere Vidal
Magdalena Vidal i Amengual
Margalida Vidal i Amengual
Jaume Vidal i Balaguer
Pere Josep Vidal i Balaguer
Esperança Vidal i Bernad
Jaume Vidal i Bestard
Margalida Vidal i Bestard
Joana Maria Vidal i Canyelles
Margalida Vidal i Canyelles
Pau Vidal i Canyelles
Sebastiana Vidal i Canyelles
Pere Josep Vidal i Capó
Josep Vidal i Creus
Antoni Vidal i Eulet*
Elisabet Maria Vidal i Font
Antònia Vidal i Frontera
Jordi Vidal i Gelabert
Pere Josep Vidal i Jaume
Antònia Vidal i Monserrat
Pere Josep Vidal i Mulet
Antònia Vidal i Oliver
Maria Vidal i Oliver
Pere Vidal i Oliver
Jaume Vidal i Salvà
Josep Vidal i Salvà
Llorenç Vidal i Sans
Miquel Vidal i Vich
Pere Josep Vidal i Vich
Magdalena Vidal i Vidal

Antònia Vila i Noguera
Francesca Vila i Noguera
Manuel Vila i Noguera
Antoni Villalonga i Bauzà
Margalida Villalonga i Mateu
Margalida Villalonga i Mateu
Catalina Villas i Triquet

X
Catalina Ximelis i Gil
Magdalena Ximelis i Gil
Pere Ximelis i Gil

Z
Catalina Zanoguera i Bibiloni(13 XI 09, 909 registres) (encara en procés de recerca)


(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.
Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada