dimecres, 10 de març de 2010

Naixements a Marratxí - R

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Margalida Rafal i Ferrà
Margalida Rafal i Ferrà
Julià Rafal i Ferrà
Magdalena Rafal i Ferrà
Julià Rafal i Ferrà
Catalina Rafal i Ferrà
Aina Rafal i Ferrà
Catalina Rafal i Ferrà
Pere Ramon
Jaume Ramon
Francesca Ramon i Serra
Jaume Joaquim Ramon i Bestard
Joan Ramon i Cabot
Andreu Ramon i Cabot
Maria Ramon i Canyelles
Pere Marçal Ramon i Capó*
Antònia Ramon i Coll
Jaume Ramon i Coll
Pere Ramon i Coll
Josep Ramon i Coll
Margalida Ramon i Coll
Jaume Ramon i Coll
Jaume Ramon i Coll
Antònia Maria Ramon i Coll*
Gabriel Marçal Ramon i Company
Joan Baptista Marçal Ramon i Company
Pere Ramon i Company
Margalida Ramon i Llinàs
Pere Ramon i Llinàs
Maria Ramon i Llinàs
Antònia Ramon i Llinàs
Catalina Ramon i Llinàs
Nicolau Ramon i Llinàs
Francesca Ramon i Llinàs
Josep Ramon i Llinàs
Eulàlia Ramon i Marí
Jerònia Ramon i Moll
Josep Ramon i Moll
Andreu Ramon i Morro
Jaume Ramon i Morro
Bartomeu Ramon i Morro
Jaume Ramon i Morro
Francesca Ramon i Morro
Bartomeu Ramon i Morro
Jaume Ramon i Morro
Antònia Ramon i Morro
Antònia Ramon i Morro
Catalina Ramon i Peltra
Joana Aina Ramon i Peltra*
Joan Ramon i Pizà
Joan Ramon i Ramis
Jaume Ramon i Ramis
Joana Maria Ramon i Ramis
Francesca Ramon i Ramis
Antònia Ramon i Ramis
Antònia Ramon i Ramis
Maria Ramon i Ramon
Antoni Ramon i Salvà
Antoni Ramon i Salvà
Antònia Maria Ramon i Salvà
Jaume Ramon i Salvà
Antònia Ramon i Salvà
Andreu Ramon i Salvà
Andreu Ramon i Salvà
Josep Ramon i Salvà
Guillem Joaquim Ramon i Serra
Josep Joaquim Ramon i Serra
Pere Ramon i Vidal
Antònia Ramon i Vidal
Catalina Ramon i Vidal
Jaume Ramon i Vidal
Antoni Ramon i Vidal
Francesc Josep Març. Ramonell i Amengual
Francina Ramonell i Amengual
Margalida Ramonell i Armengol*
Angel Ramos i Ferrà
Joana Maria Ramos i Mascaró
Francesc Ramos i Mascaró
Catalina Ramos i Mascaró
Guillem Ramos i Mascaró
Maria Dolors Ramos i Mascaró
Margalida Maria Rayó i Oliver
Jaume Rayó i Oliver
Apol·lònia Real i Amengual
Bartomeu Real i Amengual
Joana Real i Avinent ("Reial")
Jaume Real i Canyelles
Miquel Real i Canyelles
Josep Real i Canyelles
Antònia Real i Canyelles
Miquel Real i Ramis
Miquel Real i Ramis
Jaume Real i Ramis
Antoni Real i Ramis
Magdalena Real i Serra
Antònia Maria Real i Serra ("Reyal")
Josep Rebasa i Llompart
Antoni Rebasa i Bosch
Maties Rebasa i Hurtado
Sebastiana Rebasa i Llompart
Joan Rebasa i Llompart
Joan Rebasa i Palau
Maties Rebasa i Palau
Maties Rebassa i Frontera
Mateu Reinés i Cabot
Jaume Reinés i Coll
Catalina Reinés i Coll
Maria Reinés i Coll
Catalina Reinés i Coll
Catalina Reinés i Coll
Jaume Reinés i Creus
Margalida Reinés i Quetglas
Pere Josep Reinés i Quetglas
Pere Josep Reinés i Quetglas
Pere Reinés i Salvà
Maria Reinés i Salvà
Magdalena Reinés i Salvà
Antònia Reinés i Serra
Bartomeu Reinés i Serra
Maria Reinés i Serra
Cristòfol Reus i Amengual
Pere Reus i Canyelles
Maria Reus i Canyelles
Maria Reus i Estarellas
Magdalena Reus i Feliu
Antònia Reus i Ponts
Andreu Reus i Rubí
Joana Maria Reus i Rubí
Josep Reus i Rubí
Francisco Manuel Reyes Rubio
Jaume Reynés i Amengual
Bartomeu Reynés i Amengual
Joan Baptista Reynés i Balla
Jaume Reynes i Cabot
Francesca Reynés i Cabot
Bartomeu Reynés i Cabot
Jaume Reynés i Canyelles
Esperança Reynés i Canyelles
Joan Reynés i Canyelles
Antoni Reynés i Canyelles
Bàrbara Reynés i Canyelles
Esperança Reynés i Canyelles
Joan Reynés i Coll
Jaume Reynés i Coll
Jaume Reynés i Creus
Gabriel Marçal Reynés i Ferrer
Elisabet Maria Reynés i Mas
Esperança Reynés i Mas
Magdalena Reynés i Queglas
Maria Reynés i Quetglas
Magdalena Reynés i Quetglas
Margalida Maria Reynés i Quetglas
Antoni Reynés i Quetglas
Jaume Reynés i Quetglas
Llorenç Reynés i Real
Esperança Reynés i Real
Antoni Reynés i Salom
Jaume Reynés i Vidal
Jaume Reynés* i Canyelles
Apol·lònia Ribas i Aloy
Maria Elisabet Ribas i Blanco
Magdalena Ribas i Company
Margalida Ribas i Company
Antònia Ribas i Company
Sebastiana Ribas i Gomila
Maties Ribas i Jaume
Maria Ribas i Martorell
Antònia Ribas i Martorell
Maria Ribas i Martorell
Catalina Ribas i Mas
Francesca Ribas i Mas
Maria Ribas i Mas
Andreu Ribas i Mas
Joana Aina Ribas i Mas
Bàrbara Ribas i Mas
Maria Ribas i Moll
Catalina Ribas i Moll
Jaume Ribas i Ribas
Antoni Ribas i Ribas
Rafel Ribas i Ribas
Joana Aina Ribas i Ribas
Jaume Ribas i Ribas
Caterina Marçala Ribas i Rosselló
Antonina Marçala Ribas i Rosselló
Mateu Ribas i Salvà
Andreu Ribas i Tugores
Miquel Ribas i Tugores
Rafel Ribas i Tugores
Antoni Ribas i Tugores
Jaume Ribas i Tugores
Andreu Ribas i Tugores
Pere Ribas i Tugores
Joan Josep Ribes i Rossello
Maria Magdalena Ricar* i Canyelles
Maria dlVistció Riera i Alvares
Miquel Riera i Alvares Campana
Catalina Maria Riera i Alvares Campana
Maria Riera i Alvares^
Flora Maria Riera i Alvares-Campana
Concepció Maria Riera i Alvarez Campana
Catalina Riera i Bris
Francesca Maria Riera i Canyelles
Gabriel Riera i Canyelles
Gabriel Riera i Canyelles
Gabriel Riera i Canyelles
Catalina Riera i Canyelles
Catalina Riera i Canyelles
Miquel Riera i Canyelles
Miquel Àngel Riera i Coll
Gabriel Àngel Riera i Coll
Maria Sheila Riera i Forteza
Joana Aina Riera i Gamundí
Sebastià Riera i Garcia
Margalida Riera i Gomila
Antoni Riera i Gomila
Carles Riera i Grimal
Mateu Riera i Jaume
Gregori Riera i Mir
Maria Antònia Riera i Serra
Maria Concepció Riera i Serra
Margalida Riera i Serra
Mercè Riera i Vicens
Caterina Riera* i Company
Magdalena Ripoll i Bordoy
Francesca Ripoll i Bordoy
Bàrbara Ripoll i Busquets
Antònia Ripoll i Busquets
Francesca Ripoll i Busquets
Francesc Ripoll i Busquets
Margalida Ripoll i Busquets
Maria Ripoll i Busquets
Bernat Ripoll i Crespí
Catalina Ripoll i Crespí
Catalina Ripoll i Frau
Catalina Ripoll i Frau
Cristòfol Ripoll i Frau
Miquel Ripoll i Frau
Gabriel Ripoll i Pocoví
Bernat Ripoll i Pocoví
Maria Ripoll i Pocoví
Catalina Ripoll i Pocoví
Bernat Ripoll i Pocoví
Joan Ripoll i Romaguera
Bartomeu Ripoll i Vadell
Inès Riusech i Mas
Sebastià Riusech i Mas
Antònia Maria Riutord i Manera
Peronella Riutord i Manera*
Bartomeu Riutord i Santandreu
Bernat Riutord i Santandreu
Jaume Riutort i Manera
Gabriel Arcàngel Riutort i Ramis
Miquel Rodríguez i Perelló
Alexandre Gabri Rodríguez i Seguí
Maria Fernanda Rodríguez Sepúlveda
Margalida Roget i Carrió
Joan Roig i Bestard*
Bartomeu Roig i Frau
Maria Roig i Frau
Núria Roig i Fuster
Mateu Roig i Gayà
Guillem Roig i Gayà
Catalina Roig i Gayà
Francesca Roig i Gayà
Maria Roig i Gayà
Antònia Roig i Gayà
Joana Aina Roig i Gayà
Catalina Roig i Gayà
Jaume Roig i Mateu
Francesca Roig i Mateu
Maria Roig i Mut
Prudència Roig i Oliver
Maria Roig i Ordinas
Maria Roig i Ordinas
Miquel Roig i Ordinas
Antònia Roig i Ordinas
Catalina Roig i Rubí
Francisco Javier Rojas Hurtado
Antònia Rojas i Hurtado
Mariana Rojo García
Margalida Rojo i Gelabert
Catalina Romaguera i Canyelles
Rafel Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Tomàs Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Catalina Romaguera i Canyelles
Tomàs Romaguera i Canyelles
Tomàs Romaguera i Canyelles
Montserrat Romaguera i Canyelles
Antònia Romaguera i Canyelles
Esperança Romaguera i Canyelles
Sebastià Romaguera i Canyelles
Pere Romaguera i Costa
Miquel Romaguera i Costa
Miquel Romaguera i Daviu
Rafel Romaguera i Daviu
Sebastià Romaguera i Daviu
Tomàs Romaguera i Daviu
Antoni Romaguera i Daviu
Antoni Romaguera i Daviu
Esperança Romaguera i Daviu
Tomàs Romaguera i Jaume
Bàrbara Romaguera i Mesquida
Sebastià Romaguera i Pastor
Margalida Romaguera i Rigo
Sebastià Romaguera i Serra
Mirian Romero i Fuster
Aina Francesca Romero i Marquès
Andreu Roquet i Carrió
Francesca Roquet i Carrió
Rafel Roquet i Carrió
Catalina Rotger i Canyelles
Martí Rotger i Canyelles
Apol·lònia Rotger i Canyelles
Miquel Rotger i Canyelles
Esperança Rotger i Canyelles
Jaume Rotger i Canyelles
Miquel Rotger i Canyelles
Antònia Rotger i Canyelles
Francesca Rotger i Canyelles
Margalida Rotger i Canyelles
Antònia Maria Rotger i Coll
Miquela Rotger i Coll
Margalida Rotger i Coll
Catalina Rotger i Coll
Jaume Rotger i Coll
Elionor Rotger i Coll
Margalida Rotger i Coll
Catalina Rotger i Crespí
Magdalena Rotger i Crespí
Antònia Rotger i Crespí
Margalida Rotger i Crespí
Joan Rotger i Crespí
Ramon Rotger i Crespí
Guillem Rotger i Ensenyat
Ramon Rotger i Gayà
Joan Rotger i Mas
Jaume Rotger i Mas
Francesca Maria Rotger i Mas
Pere Josep Rotger i Mas
Margalida Rotger i Mas
Miquel Rotger i Mas
Catalina Rotger i Mas
Pere Josep Rotger i Mas*
Maciana Maria Rotger i Ramis
Antònia Maria Rotger i Ramis
Jaume Rotger i Ramis
Jaume Rotger i Ramis
Catalina Rotger i Serra
Margalida Rotger i Serra
Antònia Rotger i Serra
Jaume Rotger i Serra
Martí Rubí i (Mesquida??)
Joan Rubí i *
Jaume Rubí i *(Canyelles?)
Antònia Maria Rubí i Amengual
Catalina Rubí i Amengual
Antònia Rubí i Amengual
Miquel Rubí i Amengual
Margalida Rubí i Amengual
Antònia Maria Rubí i Amengual
Martí Marçal Rubí i Amengual(?)
Jaume Rubí i Calafell
Miquel Rubí i Calafell
Antoni Rubí i Calafell
Pere Rubí i Calafell
Rafela Maria Rosa Rubí i Calafell
Miquel Bernat Franc. Rubí i Calafell?
Jaume Rubí i Canyelles
Rafela Maria Rubí i Canyelles
Joan Josep Rubí i Horrach
Pere Josep Rubí i Mas
Pere Francesc Rubí i Mas
Antònia Maria Rubí i Mas
Martí Rubí i Mas
Josep Rubí i Mesquida
Antònia Rubí i Mesquida
Joana Rubí i Mesquida
Maria Rubí i Mesquida
Margalida Rubí i Mesquida
Josep Rubí i Mesquida
Jacinta Maria Rubí i Mesquida
Jaume Rubí i Mesquida
Catalina Rubí i Oliver
Francesca Rubí i Oliver
Maria Rubí i Oliver
Jaume Rubí i Ordinas
Catalina Rubí i Ramis
Joana Maria Rubí i Rotger
Margalida Rubí i Rotger
Francesc Rubí i Tomàs
Maria Rubí i Tomàs
Margalida Rubí i Tomàs*
Bartomeu Rubí i Tomàs*
Catalina Rubio i Rullan
Llorenç Rullan i Capellà
Carles Rullan i Soler
Ricard Rullan i Soler

(10 III '10, 400 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada