dimarts, 25 d’agost de 2009

Defuncions a Marratxí - A a C

Relació de persones finades a Marratxí -que en moltes ocasions no hi havien nascut-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)

Antoni Albertí i Borràs
Joan Alemany i Rigo
Concepció Alorda i Cantallops
Jerònia Aloy i Vanrell
Bernat Amengual i Amengual
Elisabet Amengual i Amengual
Maria Amengual i Bestard
Rosa Amengual i Bestard
Joan Amengual i Camps
Antònia Aina Amengual i Canyelles
Joana Maria Amengual i Canyelles
Joan Amengual i Capellà
Francesca Amengual i Clar
Esperança Amengual i Fiol
Francesca Amengual i Frau
Margalida Amengual i Gili
Miquel Amengual i Homar
Bartomeu Amengual i Moll
Joana Aina Amengual i Mut
Pereta Amengual i Oliver
Joan Amengual i Pocoví
Bartomeu Amengual i Ramis
Bartomeu Amengual i Ramis
Joana Amengual i Ramis
Maria Amengual i Ramis
Miquel Amengual i Reynés
Antoni Amengual i Rosselló
Francesc Arenas i Rocas
Guillem Balaguer i Llabrés
Pere Balaguer i Tugores
Margalida Balle i Ramis
Germà Ballester i Janer
Catalina Barceló i Barceló
Margalida Barceló i Busquets
Antoni Barceló i Company
Margalida Barceló i Lladó
Francesca Barceló i Serra
Magdalena Barceló i Vicens
Francesca Barceló i Vidal
Margalida Barceló i Vila
Jaume Barrera i Bestard
Maria Barrera i Duran
Maria Barrera i Duran
Joan Barrera i Ferrer
Catalina Barrera i Frau
Joan Barrera i Frau
Magdalena Barrera i Frau
Maria Barrera i Morro
Aina Barrera i Serra
Joana Maria Barrera i Serra
Joan Batle i Ramis
Joan Bauzà i Nicolau
Sebastià Benesta i Serra
Miquel Bennàsar i Bonet
Joan Bennàsar i Comas
Bartomeu Bennàsar i Pons
Joan Bennàsar i Pons
Isidor Miquel Bericat i Gil
Elionor Bestard i Canyelles
Elionor Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles
Francesca Bestard i Canyelles
Magdalena Bestard i Capó
Margalida Bestard i Capó
Antoni Bestard i Colom
Catalina Bestard i Company
Elionor Bestard i Corró
Maria Bestard i Corró
Antoni Bestard i Creus
Rosa Bestard i Creus
Pere Bestard i Escalas
Antònia Bestard i Fullana
Marçal Bestard i Juan
Margalida Bestard i Juan
Marçal Bestard i Matamales
Maria Bestard i Ramis
Pere Josep Bestard i Ramis
Antoni Bestard i Riutord
Beneta Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Francesca Bestard i Serra
Josepa Bestard i Serra
Maciana Bestard i Serra
Guillem Bibiloni i Amengual
Sebastiana Bibiloni i Amengual
Miquel Bibiloni i Calafell
Joan Bibiloni i Canyelles
Joan Bibiloni i Ferrer
Miquel Bibiloni i Gelabert
Sebastià Bibiloni i Gelabert
Catalina Bibiloni i Martorell
Catalina Bibiloni i Roca
Maria Bibiloni i Salduga*
Maria Bibiloni i Salvà
Felip Bibiloni i Seguí
Francesc Bisquerra i Torrens
Elisabet Bonet i Vich
Catalina Bordoy i Bauzà
Joana Bordoy i Campins
Miquel Bordoy i Suau
Margalida Borràs i Amengual
Catalina Borràs i Bujosa
Maria Borràs i Far
Rafel Borràs i Pastor
Magdalena Borràs i Serra
Elisabet Bosch i Creus
Pere Bosch i Estela
Rafel Bosch i Ramis
Magdalena Bosch i Sastre
Pere Josep Bover i Budoy
Francesca Bover i Massanet
Josep Buadas i Carbonell
Jaume Bujosa i Salvà
Gabriel Busquets i Bauzà
Catalina Busquets i Parets
Esteve Busquets i Salom
Gabriel Busquets i Serra
Magdalena Cabot i Far
Maria Cabot i Pol
Francesca Cabot i Serra
Joan Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Miquel Cabot i Serra
Catalina Cabot i Vallar
Margalida Calafat i Vidal
Maria Caldentey i Bover
Onofre Caldés i Caimari
Joana Caldés i Reinés
Joan Calistro i Expósito
Antònia Campins Borràs
Rafel Campins i Estela
Miquel Campins i Llobera
Josep Campins i Serra
Maria Campomar i Febrer
Francesc Canals i Bosch
Bartomeu Canals i Noguera
Maria Cañellas i Barrera
Coloma Cañellas i Rotger
Joana Aina Cànoves i Tomàs
Antònia Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Guillem Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Antònia Canyelles i Bestard
Antònia Canyelles i Bibiloni
Catalina Canyelles i Bibiloni
Catalina Maria Canyelles i Bibiloni
Joan Canyelles i Busquets
Catalina Canyelles i Canyelles
Francesc Canyelles i Canyelles
Gabriel Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Joana Aina Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Bartomeu Canyelles i Capó
Gregori Canyelles i Carrió
Catalina Canyelles i Coll
Pere Canyelles i Coll
Bartomeu Canyelles i Company
Joan Canyelles i Escalas
Miquel Canyelles i Garau
Catalina Canyelles i Gordiola
Miquel Canyelles i Homar
Joan Canyelles i Juan
Nicolau Canyelles i Llinàs
Martí Canyelles i Manresa
Beneta Canyelles i Matas
Maria Canyelles i Matas
Bartomeu Canyelles i Moll
Bartomeu Canyelles i Moll
Margalida Canyelles i Moyà
Miquel Canyelles i Notas
Maria Canyelles i Palou
Montserrada Canyelles i Palou
Catalina Canyelles i Ramis
Francesca Aina Canyelles i Rayó
Francesca Canyelles i Rigo
Francesca Canyelles i Rigo
Vicenç Canyelles i Rigo
Antònia Aina Canyelles i Roca
Tomàs Canyelles i Roca
Josep Canyelles i Sabater
Elisabet Canyelles i Salom
Miquel Canyelles i Santandreu
Catalina Canyelles i Sastre
Margalida Canyelles i Sastre
Bartomeu Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Margalida Canyelles i Serra
Maties Canyelles i Terrasa
Rafel Canyelles i Vidal
Miquel Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Carrió
Agueda Capellà i Juan
Miquel Capellà i Rubí
Antònia Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Margalida Capó i Coll
Pere Antoni Capó i Colom
Vicenç Capó i Colom
Joana Capó i Ferrer
Maria Capó i Frontera
Magdalena Capó i Garau
Francesca Capó i Munar
Francesc Capó i Sabater
Margalida Carbonell i Canyelles
Antoni Carbonell i Mir
Antònia Cardell i Busquets
Catalina Cardell i Cardell
Catalina Cardell i Tarongí
Vicenç Cardona i Marí
Maria Carrió i Muntaner
Bàrbara Carrió i Pizà
Bartomeu Carrió i Ramis
Maria Carrió i Rotger
Catalina Carrió i Sastre
Concepció Castanyer i Lladó
Joan Castellà i Fullana
Joana Aina Castelló i Riutord
Catalina Català i Mascaró
Josepa Catany i Bosch
Antònia Cerdà i Canyelles
Joaquim Cervera i Ferrer
Joan Cifuentes i González
Margalida Cladera i Juan
Pere Antoni Clar i Capellà
Bernat Cloquell i Sans
Bernat Cloquell i Serra
Antoni Cocoví i Guasp
Josep Cocoví i Salom
Sebastià Coli i Triay
Catalina Coll i Barceló
Jaume Coll i Barceló
Sebastià Coll i Barrera
Elionor Coll i Busquets
Miquela Coll i Busquets
Gabriel Coll i Canyelles
Francesc Coll i Capó
Sebastià Coll i Frau
Bartomeu Coll i Gamundí
Miquel Coll i Gamundí
Rafel Coll i Grau
Jaume Coll i Homar
Francesca Coll i Oliver
Antoni Coll i Orell
Joan Coll i Orell
Pere Coll i Santamaria
Esperança Coll i Seguí
Maria Coll i Serra
Antònia Colom i Andreu
Magdalena Colom i Expósito
Maties Colom i Frau
Martí Colom i Serra
Maties Colom i Serra
Catalina Colomar i Busquets
Francesca Colomar i Ramis
Joana Aina Colomar i Tugores
Antoni Comas i Company
Joan Comas i Oliver
Joan Comas i Pou
Francesca Company i Barceló
Martí Company i Quetglas
Antoni Company i Sans
Vicenç Costa i Sunyer
Nicolau Cotoner i Verí
Francesca Crespí i Garau
Antoni Crespí i Homar
Felip Crespí i Ramon
Guillem Crespí i Serra
Maria Crespí i Serra
Jaume Creus i Amengual
Pere Creus i Barrera
Catalina Creus i Crespí
Josep Creus i Dols
Antònia Creus i Vidal
Dolors Cursach i Mesquida
Gabriel Cursach i Sancho

(25 VIII 09, 281 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.

Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada