dimecres, 26 d’agost de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Es Pla de na Tesa A a L

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb el nucli d'es Pla de na Tesa -per naixement, vida, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)

Coloma Aguilera i Bibiloni
Miquel Aguilera i Bibiloni
Nicolau Aguilera i Perelló
Maria Esperança Alemany i Pujol
Joan Alemany i Rigo
Joan Alemany i Rigo
Margalida Alemany i Rigo
Bernat Alemany i Serra
Margalida Aloy i Ramis
Antònia Aloy i Zanoguera
Bartomeu Amengual i Juan
Margalida Amengual i Juan
Antoni Amengual i Matas
Maria Amengual i Matas
Maria Antònia Amengual i Matas
Jerònia Amengual i Pocoví
Francesca Amengual i Roca
Francesca Amengual i Sanmartí
Salvador Amengual i Sanmartí
Miquel Amengual i Vidal
Maria de l'Espe Arbós i Mir
Rafel Balaguer i Nadal
Margalida Barceló i Busquets
Margalida Barceló i Busquets
Margalida Barceló i Busquets
Maria Àngela Barceló i Busquets
Nadal Barceló i Busquets
Antoni Barceló i Company
Francesca Barceló i Perelló
Antoni Barceló i Pujol
Joan Barceló i Rubí
Josep Barceló i Rubí
Antoni Barrera i Morro
Bàrbara Barrera i Morro
Marçal Bestard i Juan
Margalida Bestard i Juan
Aina Bestard i Serra
Beneta Bestard i Serra
Miquel Bestard i Serra
Jaume Bibiloni i Bordoy
Miquel Bibiloni i Bordoy
Miquel Bibiloni i Calafell
Coloma Bibiloni i Canyelles
Jaume Bibiloni i Canyelles
Miquel Bibiloni i Canyelles
Miquel Bibiloni i Gelabert
Sebastià Bibiloni i Gelabert
Francesca Bibiloni i Mulet
Miquel Bibiloni i Mulet
Catalina Bibiloni i Palmer
Francesca Bibiloni i Palmer
Jaume Bibiloni i Planisi
Francesca Aina Bibiloni i Salvà
Maria Bibiloni i Salvà
Maria Bibiloni i Salvà
Coloma Bibiloni i Sureda
Francesca Bibiloni i Sureda
Pere Joan Bibiloni i Sureda
Margalida Blaquer i Mesquida
Miquel Bordoi i Campins
Joana Bordoy i Campins
Francisca Maria Bordoy i Moranta
Francesc Bordoy i Serra
Joana Aina Bordoy i Serra
Miquel Bordoy i Suau
Maria Bosch i Crespí
Elionor Bover i Bestard
Pere Josep Bover i Budoy
Antoni Bover i Marquès
Catalina Bover i Marquès
Joana Aina Bover i Marquès
Antònia Bris i Jaume
Apol·lònia Bris i Jaume
Maria Bris i Jaume
Margalida Buades i Caldés
Gabriel Busquets i Bauzà
Joana Aina Busquets i Capó
Antoni Busquets i Salom
Apol·lònia Mari Busquets i Salom
Antònia Busquets i Serra
Gabriel Busquets i Serra
Magdalena Busquets i Serra
Margalida Busquets i Serra
Miquel Cabot i Jaume
Antònia Cabot i Masot
Joan Cabot i Masot
Bernat Cabot i Pons
Bartomeu Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Antònia Calafat i Frontera
Francesc Calafat i Frontera
Francesca Calafat i Frontera
Jaume Calafat i Frontera
Maria Calafat i Matas
Josep Caldentey i Bover
Maria Caldentey i Bover
Maria Caldentey i Bover
Rafel Caldentey i Bover
Miquel Caldentey i Monserrat
Joan Calistro i Expósito
Andreu Campins i Bibiloni
Magdalena Campins i Bibiloni
Miquel Campins i Bibiloni
Rafel Campins i Poncell
Agueda Campins i Sanmartí
Francesca Campins i Sanmartí
Jaume Campins i Sanmartí
Miquel Campins i Sanmartí
Josep Campins i Serra
Joana Aina Campins i Sureda
Jaume Cantallops i Salvà
Antònia Cantallops i Busquets
Francesca Cantallops i Salvà
Margalida Cantallops i Salvà
Francesca Canyelles i Santandreu
Antoni Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Magdalena Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Bibiloni
Margalida Canyelles i Isern
Pere Canyelles i Isern
Joana Aina Canyelles i Juan
Maria Canyelles i Juan
Bartomeu Canyelles i Moll
Aina Maria Canyelles i Pocoví
Antònia Aina Canyelles i Pocoví
Bàrbara Canyelles i Pocoví
Antònia Aina Canyelles i Salvà
Antònia Aina Canyelles i Salvà
Francesca Aina Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà
Catalina Canyelles i Santandreu
Vicenç Canyelles i Santandreu
Pere Canyelles i Serra
Maties Canyelles i Terrasa
Margalida Canyelles i Vidal
Pere Canyelles i Vidal
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Agueda Capellà i Juan
Antònia Capó i Canyelles
Francesc Capó i Capó
Francesca Capó i Munar
Vicenç Capó i Pons
Joan Carbonell i Calafell
Bernat Carbonell i Frontera
Joan Carbonell i Frontera
Miquel Carbonell i Frontera
Gabriel Cardell i Busquets
Pere Josep Cardell i Busquets
Bartomeu Carrió i Ramis
Joan Carrió i Ramis
Ramon Llull Carrió i Ramis
Pere Antoni Clar i Capellà
Joana Aina Clar i Frontera
Josep Cocoví i Salom
Catalina Coll i Canyelles
Gabriel Coll i Canyelles
Bartomeu Coll i Cladera
Francesca Coll i Cladera
Gabriel Coll i Cladera
Margalida Coll i Cladera
Miquel Coll i Vila
Maties Colom i Serra
Maties Colom i Serra
Margalida Comas i Barceló
Joana Maria Comas i Pou
Joan Comes i Pou
Andreu Llàtzer Company i Sans
Miquel Company i Sans
Gabriel Crespí i Bover
Miquel Crespí i Bover
Antoni Crespí i Cantallops
Bartomeu Crespí i Cantallops
Jaume Crespí i Cantallops
Jaume Crespí i Cantallops
Jerònia Crespí i Cantallops
Antoni Crespí i Homar
Antoni Crespí i Homar
Joana Aina Crespí i Homar
Mateu Crespí i Homar
Antoni Crespí i Sans
Maties Crespí i Sans
Antoni Crespí i Vidal
Bartomeu Crespí i Vidal
Joana Aina Crespí i Vidal
Maties Crespí i Vidal
Maria Antònia Díaz i Colomar
Ramon Dols i Campins
Antònia Dols i Sureda
Gabriel Duran i Ferrà
Joan Duran i Ferragut
Joana Duran i Planisi
Joana Estarellas i Carbonell
Miquel Estela i Cladera
Gabriel Ferrà i Vich
Antoni Ferrà i Vidal
Maria Ferrer i Noguera
Miquel Cosme Ferrer i Noguera
Guillem Joan Ferriol i Riera
Francesca Figarola i Aloy
Francesca Figarola i Aloy
Elisabet Maria Figuerola i Aloy
Francesca Figuerola i Aloy
Jaume Figuerola i Togores
Joan Fiol i Frontera
Joana Aina Fiol i Frontera
Mateu Fiol i Mir
Bernat Fiol i Parets
Joana Fiol i Sabater
Margalida Font i Mulet
Nadal Frau i Barceló
Francisca Aina Frau i Bibiloni
Margalida Frau i Bibiloni
Miquel Frau i Bibiloni
Margalida Frau i Cantallops
Maties Frau i Garau
Rosa Maria Frau i Marquès
Andreu Frau i Serra
Francesca Frau i Serra
Margalida Frau i Serra
Pere Joan Frau i Serra
Elisabet Maria Frontera i Alemany
Francesca Aina Frontera i Bestard
Antònia Maria Frontera i Campins
Jaume Frontera i Campins
Miquel Frontera i Canyelles
Antònia Maria Frontera i Gayà
Miquel Frontera i Jaume
Pau Frontera i Jaume
Antònia Maria Frontera i Sabater
Bartomeu Frontera i Sabater
Francesca Frontera i Sabater
Margalida Frontera i Serra
Antònia Frontera i Sureda
Francesca Frontera i Sureda
Margalida Frontera i Sureda
Antònia Frontera i Vidal
Josep Frontera i Vidal
Josep Frontera i Vidal
Miquel Frontera i Vidal
Jerònia Garcia i Cabot
Margalida Gayà Gayà
Antoni Gayà i Canyelles
Antoni Gayà i Sanmartí
Joana Aina Gayà i Sanmartí
Pere Antoni Gayà i Sanmartí
Maria Gelabert i Bosch
Josep Gelabert i Company
Pere Josep Gelabert i Company
Joana Maria Gelabert i Salvà
Jaume Gelabert i Serra
Francesca Gelabert i Soler
Jaume Gili i Bibiloni
Lluc Gili i Bibiloni
Sebastià Gili i Bibiloni
Joana Aina Gomila i Riera
Francesca Gomila i Salvà
Miquel Gomis i Torrens
Joan Josep Pere Hernández i Piña
Gabriel Hinojosa i Romero
Rosa Homar i Amengual
Guillem Homar i Mas
Maria Homar i Mas
Maria Homar i Mas
Miquel Homar i Mas
Catalina Homar i Ripoll
Maria Homar i Ripoll
Francesca Homar i Serra
Maria Ibars i Arnaiz
Margalida Isern i Frontera
Bartomeu Isern i Salom
Miquel Isern i Salom
Pere Josep Jaume i Alemany
Magdalena Jaume i Cabot
Maria Jaume i Cabot
Maties Jaume i Canyelles
Jeroni Jaume i Capellà
Miquel Jaume i Capellà
Apol·lònia Jaume i Jaume
Joana Maria Jaume i Jaume
Joan Jaume i Marroig
Felip Jaume i Noguera
Catalina Jaume i Oliver
Gabriel Jaume i Oliver
Joan Jaume i Oliver
Maria Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Maties Jaume i Oliver
Maria Jaume i Palmer
Agueda Jaume i Ribas
Antònia Jaume i Ribas
Maria Jaume i Serra
Vicenç Jaume i Sureda
Catalina Jordà i Jaume
Maties Jordà i Jaume
Miquel Jordà i Jaume
Nicolau Jordà i Jaume
Nicolau Jordà i Perelló
Isabel Jornals i Vidal
Joana Maria Juan i Camps
Maria Juan i Camps
Maties Juan i Camps
Jaume Juan i Coll
Maria Juan i Coll
Rafel Juan i Homar
Miquel Juan i Mas
Catalina Juan i Monserrat
Catalina Juan i Perelló
Honorat Juan i Planisi
Magdalena Juan i Planisi
Maria Juan i Planisi
Rafel Juan i Planisi
Rafel Juan i Planisi
Joana Aina Juan i Sunyer
Rafel Juan i Terrasa
Margalida Llaneras i Juan
Antònia Maria Lucas i Crespí
Maria Lucas i Crespí

(26 VIII 09, 321 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada