dimecres, 26 d’agost de 2009

Marratxiner/e/s per nuclis - Es Pla de na Tesa M a Z

Persones que tenen o han tingut alguna relació amb el nucli d'es Pla de na Tesa -per naixement, vida, matrimoni o defunció-, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*)


Joan Marí i Ribas
Maria Mas i Bibiloni
Catalina Mas i Capellà
Jaume Mas i Frau
Apol·lònia Mas i Jaume
Catalina Mas i Jaume
Jaume Mas i Jaume
Ramon Mas i Jaume
Bartomeu Mas i Juan
Francesca Mas i Juan
Jaume Mas i Juan
Joan Mas i Juan
Joana Maria Mas i Matas
Joana Maria Mas i Matas
Joana Aina Mas i Pastor
Francesca Mas i Pocoví
Gabriel Mas i Pocoví
Jaume Mas i Pocoví
Bartomeu Mas i Ramis
Francesca Matas i Ferrer
Maria Matas i Ferrer
Pere Josep Matas i Mas
Antònia Maria Matas i Munar
Francesca Maria Matas i Munar
Vicenç Matas i Oliver
Antoni Matas i Pou
Antoni Matas i Pou
Francesca Matas i Pou
Francesca Matas i Pou
Vicenç Matas i Pou
Francesca Matas i Quetglas
Margalida Mateu i Perelló
Antònia Mayol i Sastre
Josep Millet i Marrahi
Coloma Moll i Canyelles
Joan Moll i Canyelles
Margalida Moll i Frontera
Pau Maria Moll i Frontera
Bàrbara Moll i Mayrata
Joana Aina Monserrat i Cabot
Antònia Monserrat i Mas
Bartomeu Monserrat i Mas
Maria Monserrat i Serra
Bartomeu Monserrat i Socias
Lluís Moragues i Muntaner
Joana Aina Morro i Frontera
Miquel Morro i Frontera
Josep Moyà i Pascual
Maria Mulet i Cabrer
Joana Aina Mulet i Serra
Antònia Munar i Jaume
Bartomeu Munar i Jaume
Rafel Munar i Jaume
Rafel Munar i Jaume
Sebastià Munar i Jaume
Bartomeu Munar i Matas
Joan Muntaner i Crespí
Miquela Muntaner i Florit
Antoni Muntaner i Lliteras
Pere Joan Muntaner i Planisi
Jerònia Maria Muntaner i Pou
Antoni Mut i Gamundí
Francesc Nadal i Homar
Aina Noguera i Canyelles
Catalina Maria Noguera i Sampol
Antònia Aina Oliver i Ferrà
Francesca Oliver i Fullana
Catalina Oliver i Gayà
Francesca Orgaz i Tejero
Antoni Pallicer i Vich
Carme Palmer i Camasco
Maria Palmer i Llompart
Joan Palmer i Roca
Maria Pellicer i Vich
Francesca Maria Perelló i Company
Joan Perelló i Company
Magdalena Perelló i Terrasa
Antoni Pizà i Bordoy
Francesc Pizà i Bordoy
Francesca Pizà i Bordoy
Maria Pizà i Bordoy
Francesca Pizà i Jaume
Bartomeu Pizà i Mulet
Margalida Pizà i Mut
Maria Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Aina Maria Planisi i Serra
Maria Aina Planisi i Serra
Bàrbara Pocoví i Juan
Gabriel Pocoví i Juan
Jaume Pocoví i Juan
Jaume Pocoví i Juan
Jaume Pocoví i Juan
Catalina Pocoví i Salom
Francesca Maria Pocoví i Salom
Josep Pocoví i Salom
Bàrbara Pocoví i Serra
Gabriel Pocoví i Serra
Catalina Pocoví i Vidal
Maria Pocoví i Vidal
Margalida Pol i Balaguer
Joan Pol i Martínez
Bartomeu Pons i Busquets
Joan Pons i Crespí
Magdalena Pou i Canyelles
Miquel Pou i Canyelles
Miquel Pou i Canyelles
Francesc Puigserver i Canyelles
Antònia Pujalte i Merino
Antònia Pujalte i Merino
Joan Pujol i Sans
Joan Pujol i Sans
Catalina Quetglas i Sastre
Julià Rafal i Ferrà
Julià Rafal i Ferrà
Magdalena Rafal i Ferrà
Magdalena Ramis i Cabot
Francesca Ramis i Canyelles
Ramon Ramis i Canyelles
Rafel Ramis i Poncell
Francesca Ramis i Ponsell (mare> Porcel)
Francesca Ramon i Marí
Maties Ribas i Jaume
Catalina Ribas i Mas
Andreu Ribas i Tugores
Antoni Ribas i Tugores
Pere Ribas i Tugores
Rafel Ribas i Tugores
Antoni Ribot i Riera
Margalida Rigo i Rubí
Miquel Rigo i Rubí
Pere Joan Rigo i Sagrera
Beneta Rigo i Vidal
Catalina Ripoll i Frau
Catalina Ripoll i Pocoví
Gabriel Ripoll i Pocoví
Maria Ripoll i Pocoví
Francesca Roca i Bibiloni
Margalida Roca i Ribot
Francesca Roca i Vich
Antònia Rojas i Hurtado
Maria Rotger i Carrió
Francesca Sabater i Bestard
Magdalena Saldugas i Ferrer
Francesca Salom i Amengual
Pere Salom i Coll
Magdalena Salom i Dols
Josep Salom i Ferrer
Margalida Salom i Llabrés
Jaume Salom i Marí
Maria Salom i Marí
Maria Salom i Nadal
Mateu Salom i Pons
Antoni Salom i Sabater
Antoni Salom i Sabater
Francesca Salvà i Fiol
Antoni Salvà i Frontera
Gabriel Salvà i Mas
Catalina Salvà i Monserrat
Joan Salvà i Monserrat
Antònia Salvà i Serra
Maria Salvà i Serra
Antònia Maria Sanmartí i Capellà
Catalina Sanmartí i Mulet
Antònia Sanmartín i Capellà
Sebastià Sanoguera i Bibiloni
Joana Aina Sans i Bestard
Antoni Santandreu i Mates
Catalina Sastre i Amengual
Margalida Sastre i Amengual
Margalida Sastre i Amengual
Miquel Sastre i Amengual
Francesca Sastre i Frau
Guillem Sastre i Frau
Sebastià Sastre i Gelabert
Francesc Sastre i Juan
Rosalia Segura i Pinya
Josep Serra i Cervera
Andreu Serra i Frau
Antoni Serra i Frau
Bernat Serra i Frau
Bernat Serra i Gelabert
Margalida Serra i Gelabert
Jaume Serra i Juan
Antònia Serra i Marquès
Guillem Serra i Marquès
Jaumeta Serra i Poncell
Mateu Serra i Poncell
Francesca Maria Serra i Ponsell
Jaumeta Serra i Porcel
Francesca Maria Serra i Salom
Maria Serra i Salvà
Sebastià Serra i Salvà
Sebastiana Serra i Servera
Josep Serra i Ximelis
Jaume Servera i Picornell
Joan Servera i Picornell
Margalida Simó i Sastre
Mateu Soler i Beltran
Margalida Sunyer i Sagrara
Jaumeta Sunyer i Sagrera
Antoni Sureda i Aloy
Antoni Sureda i Aloy
Jerònia Sureda i Duran
Josep Sureda i Palmer
Josep Sureda i Palmer
Joana Aina Sureda i Salvà
Josep Sureda i Salvà
Margalida Sureda i Salvà
Maria Sureda i Salvà
Miquel Sureda i Sunyer
Margalida Terradas i Garcias
Gabriel Tomàs i Salom
Margalida Torrandell i Cifre
Magdalena Tugores i Crespí
Maria Tugores i Gelabert
Francesca Tugores i Pou
Miquel Tugores i Salvà
Damià Vaquer i Mir
Jaume Verdera i Marí
Esperança Verdera i Mora
Pere Vich i Dols
Antònia Vich i Frontera
Margalida Vich i Juan
Coloma Vich i Monserrat
Bartomeu Vidal i Amengual
Damià Vidal i Amengual
Maria Vidal i Amengual
Antoni Vidal i Capellà
Bernat Antoni Vidal i Capellà
Francesca Vidal i Capellà
Elisabet Maria Vidal i Font
Isabel Vidal i Font
Gabriel Vidal i Jaume
Jaume Vidal i Jaume
Miquel Vidal i Marquès
Joana Aina Vidal i Mayrata
Elisabet Maria Vidal i Monserrat
Pere Josep Vidal i Monserrat
Pràxedes Vidal i Monserrat
Elisabet Maria Vidal i Mulet
Pere Josep Vidal i Mulet
Francesca Vidal i Planisi
Pere Joan Vidal i Planisi
Antoni Vidal i Salvà
Antoni Vidal i Salvà
Damià Vidal i Salvà
Maria Vidal i Salvà
Catalina Vila i Vidal
Magdalena Vila i Vidal
Francesca Vilas i Noguera
Antònia Zanoguera i Bibiloni
Francesc Zanoguera i Bibiloni

(26 VIII 09, 255 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.

Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada