dissabte, 3 d’octubre de 2009

Naixements del segle XIX - M a Z

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí durant el segle XIX, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):Nom Llinatges
Francesca Marí i Carrió
Arnau Martorell i Ramis
Arnau Martorell i Ramis
Arnau Martorell i Serra
Maria Mas i Bibiloni
Aina Maria Mas i Canyelles
Antònia Mas i Canyelles
Bartomeu Mas i Canyelles
Beneta Mas i Canyelles
Joan Mas i Canyelles
Jaume Mas i Frau
Miquel Mas i Fullana
Antònia Maria Mas i Fuyana
Bartomeu Mas i Juan
Francesca Mas i Juan
Joan Mas i Juan
Josep Mas i Perelló
Aina Maria Mas i Quetglas
Bartomeu Mas i Quetglas
Joan Mas i Quetglas
Pere Josep Mas i Quetglas
Pere Josep Mas i Quetglas
Bartomeu Mas i Ramis
Antoni Mas i Rigo
Catalina Mas i Rigo
Catalina Mas i Rigo
Francesc Mas i Santandreu
Gabriel Mas i Santandreu
Margalida Mas i Serra
Guillem Mascaró i Martorell
Joana Masot i Estadas
Maria Masot i Serra
Francesca Matas i Ferrer
Maria Matas i Ferrer
Pere Josep Matas i Mas
Antònia Maria Matas i Munar
Francesca Maria Matas i Munar
Vicenç Matas i Munar
Francesca Matas i Oliver
Magdalena Matas i Oliver
Vicenç Matas i Oliver
Antoni Matas i Pou
Antoni Matas i Pou
Antoni Matas i Pou
Francesca Matas i Pou
Francesca Matas i Pou
Maria Magdalena Matas i Pou
Vicenç Matas i Pou
Vicenç Matas i Pou
Josep Mayol i Noguera
Maria Mayol i Noguera
Miquel Mir i Coll
Joan Miralles i Roca
Joan Miralles i Roca
Coloma Moll i Canyelles
Antònia Maria Moll i Frau
Antònia Maria Moll i Frau
Catalina Moll i Frau
Joan Moll i Frau
Melcion Moll i Frau
Jaume Moll i Frontera
Margalida Moll i Frontera
Pau Maria Moll i Frontera
Bartomeu Moll i Serra
Francisca Aina Moll i Serra
Bartomeu Monserrat i Serra
Joan Monserrat i Serra
Sebastià Monserrat i Serra
Lluís Moragues i Muntaner
Joana Aina Morell i Capellà
Francesca Morro i Canyelles
Joana Morro i Canyelles
Pere Moyà i Coll
Gaspar Moyà i Roca
Joan Moyà i Roca
Antònia Maria Mulet i Amengual
Joan Mulet i Amengual
Margalida Mulet i Amengual
Pere Josep Mulet i Amengual
Margalida Mulet i Barrera
Maria Mulet i Barrera
Maria Mulet i Barrera
Miquel Mulet i Barrera
Catalina Maria Mulet i Capllonch
Francesca Maria Mulet i Capllonch
Joan Mulet i Capllonch
Maria Mulet i Cerdà
Rafel Mulet i Cerdà
Antònia Maria Mulet i Frau
Francesca Mulet i Frau
Jerònia Mulet i Frau
Margalida Mulet i Frau
Gabriel Mulet i Rigo
Jerònia Mulet i Rigo
Antònia Munar i Jaume
Antoni Munar i Ramis
Joan Muntaner i Crespí
Antoni Muntaner i Lliteras
Gaietana Muntaner i Martí
Margalida Muntaner i Martí
Montserrat Mut i Juan
Magdalena Mut i Serra
Margalida Mut i Serra
Bernat Nadal i Matas
Francesca Nadal i Matas
Joana Aina Nadal i Matas
Margalida Nadal i Matas
Antoni Nicolau i Borràs
Llorenç Nicolau i Cañellas
Antònia Noguera i Bibiloni
Antoni Noguera i Sampol
Catalina Maria Noguera i Sampol
Vicenta Maria Noguera i Sampol
Antoni Oliver i Burguera
Elisabet Maria Oliver i Burguera
Joan Oliver i Burguera
Marc Oliver i Burguera
Antònia Aina Oliver i Ferrà
Antònia Oliver i Fiol
Jaume Oliver i Fiol
Joana Aina Oliver i Fiol
Joana Maria Oliver i Fiol
Francesca Oliver i Fullana
Bernat Oliver i Pizà
Bernat Oliver i Ramis
Domingo Oliver i Ramis
Bernat Oliver i Rigo
Catalina Oliver i Rigo
Felip Oliver i Torrens
Antoni Pallicer i Vich
Martí Palmer i Real
Martí Palmer i Real
Felip Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Felip Palou i Carrió
Joan Palou i Carrió
Maria Palou i Carrió
Margalida Palou i Grau
Bartomeu Palou i Oliver
Beneta Palou i Oliver
Pere Antoni Palou i Oliver
Josep Palou i Serra
Magdalena Palou i Serra
Montserrada Palou i Serra
Joan Palou i Socias
Miquel Parets i Reinés
Miquel Parets i Sastre
Antoni Pascual i Frau
Apol·lònia Pascual i Frau
Catalina Pascual i Frau
Francesca Pascual i Frau
Melcior Pascual i Frau
Abdó Pastor i Frau
Catalina Pastor i Simonet
Maria Pellicer i Vich
Francesca Maria Perelló i Company
Bartomeu Perelló i Sampol
Catalina Perelló i Sampol
Magdalena Perelló i Terrasa
Antoni Pizà i Bordoy
Francesc Pizà i Bordoy
Francesca Pizà i Bordoy
Maria Pizà i Bordoy
Joana Maria Pizà i Escalas
Antoni Pizà i Gamundí
Bàrbara Pizà i Ramis
Domingo Pizà i Ramis
Joan Pizà i Ramis
Maria Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Aina Maria Planisi i Serra
Antònia Maria Planisi i Serra
Maria Aina Planisi i Serra
Antònia Pocoví i Canyelles
Elisabet Pocoví i Canyelles
Maria Pocoví i Canyelles
Bàrbara Pocoví i Juan
Gabriel Pocoví i Juan
Jaume Pocoví i Juan
Jaume Pocoví i Juan
Joan Bonaventur Pocoví i Mas
Maria Pocoví i Mas
Francesca Maria Pocoví i Salom
Josep Pocoví i Salom
Margalida Pocoví i Serra
Pere Pocoví i Serra
Margalida Pol i Balaguer
Pere Josep Pol i Balaguer
Joan Pol i Martínez
Maria Poncell i Mayol
Magdalena Pou i Canyelles
Miquel Pou i Canyelles
Joan Pujol i Sans
Joan Pujol i Sans
Margalida Pujol i Sans
Llorenç Quetglas i Capó
Maria Quetglas i Capó
Francesc Quetglas i Carrió
Maria Quetglas i Carrió
Antònia Quetglas i Tarrasa*
Joan Quetglas i Terrasa
Pere Josep Quetglas i Terrasa
Joan Quetglas i Terraza
Catalina Rafal i Ferrà
Julià Rafal i Ferrà
Julià Rafal i Ferrà
Magdalena Rafal i Ferrà
Antònia Ramis i Amengual
Joana Maria Ramis i Amengual
Marçal Ramis i Amengual
Maria Ramis i Amengual
Francesca Ramis i Bestard
Aina Ramis i Busquets
Catalina Ramis i Busquets
Joan Ramis i Busquets
Miquel Ramis i Busquets
Tomàs Ramis i Busquets
Magdalena Ramis i Cabot
Miquel Ramis i Cabot
Bartomeu Ramis i Canyelles
Francesca Aina Ramis i Canyelles
Miquel Ramis i Canyelles
Montserrada Ramis i Canyelles
Pere Ramis i Canyelles
Margalida Ramis i Coll
Francesca Maria Ramis i Garau
Jaumeta Ramis i Garau
Josep Ramis i Garau
Margalida Ramis i Garau
Sebastià Ramis i Garau
Antoni Ramis i Mulet
Antoni Ramis i Pol
Joan Ramis i Pol
Magdalena Ramis i Pol
Miquel Ramis i Pol
Elionor Ramis i Poncell
Rafel Ramis i Poncell
Gabriel Ramis i Ponsell
Francesca Ramis i Ponsell (mare> Porcel)
Antoni Ramis i Ramis
Francesca Ramis i Ramis
Marçal Ramis i Ramis
Francesca Ramis i Riera
Francesca Ramis i Rotger*
Francesca Ramis i Sastre
Antònia Aina Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Bartomeu Ramis i Serra
Jerònia Ramis i Serra
Miquel Ramis i Serra
Antoni Ramon i Salvà
Antoni Ramon i Salvà
Josep Ramon i Salvà
Jaume Real i Ramis
Miquel Real i Ramis
Miquel Real i Ramis
Magdalena Real i Serra
Pere Josep Reinés i Quetglas
Antònia Reus i Ponts
Magdalena Reynés i Queglas
Antoni Reynés i Quetglas
Margalida Ribas i Company
Andreu Ribas i Mas
Andreu Ribas i Tugores
Antoni Ribas i Tugores
Pere Ribas i Tugores
Rafel Ribas i Tugores
Miquel Riera i Canyelles
Aina Maria Rigo i Barrera
Martí Rigo i Barrera
Miquel Rigo i Barrera
Miquel Rigo i Barrera
Vicenç Rigo i Barrera
Arnau Rigo i Canyelles
Marçal Rigo i Canyelles
Bartomeu Rigo i Palou
Bernat Rigo i Ramis
Joana Rigo i Ramis
Margalida Rigo i Ramis
Maria Rigo i Ramis
Maria Rigo i Ramis
Pràxedis Rigo i Rosselló
Bernat Rigo i Rubí
Margalida Rigo i Rubí
Miquel Rigo i Rubí
Pere Joan Rigo i Sagrera
Catalina Ripoll i Frau
Miquel Ripoll i Frau
Bartomeu Riutord i Santandreu
Bernat Riutord i Santandreu
Francesca Roca i Bonet
Josep Roca i Bonet
Catalina Roca i Canyelles
Francesc Roca i Canyelles
Francesc Roca i Canyelles
Sebastiana Roca i Canyelles
Antònia Roca i Martorell
Catalina Roca i Martorell
Jerònia Roca i Martorell
Maria Roca i Martorell
Francisca Aina Roca i Rigo
Maria Aina Roca i Rigo
Francesc Roca i Roca
Miquel Romaguera i Canyelles
Miquel Romaguera i Canyelles
Rafel Romaguera i Canyelles
Margalida Rosselló i Canyelles
Sebastià Rosselló i Canyelles
Francesca Rosselló i Serra
Pere Josep Rotger i Mas
Martí Rubí i Mas
Catalina Rubio i Rullan
Àngela Salas i Dols
Maria Magdalena Salas i Dols
Miquel Salas i Dols
Pere Joan Salas i Dols
Magdalena Saldugas i Ferrer
Antònia Aina Salleras i Salas
Magdalena Salom i Llabrés
Margalida Salom i Llabrés
Catalina Salom i Mas
Jaume Salom i Pons
Antoni Salom i Sabater
Antoni Salom i Sabater
Francesca Maria Salom i Sabater
Jerònia Salom i Sabater
Miquel Salom i Sastre
Bartomeu Salom i Vich
Antoni Salvà i Fiol
Antoni Salvà i Fiol
Francesca Salvà i Fiol
Gabriel Salvà i Fiol
Margalida Salvà i Fiol
Antònia Salvà i Serra
Miquel Joan Sampol i Santandreu
Agueda Sanmartí i Capellà
Antònia Maria Sanmartí i Capellà
Sebastià Sanoguera i Bibiloni
Antoni Sans i Figuerola
Gabriel Sans i Oliver
Joana Aina Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Magdalena Sans i Oliver
Joan Sans i Ramis
Margalida Sans i Ramis
Amador Sansó i Calafat
Maria Sansó i Calafat
Francesca Santandreu i Canyelles
Joana Aina Santandreu i Canyelles
Josep Santandreu i Canyelles
Antoni Santandreu i Mates
Joan Santandreu i Moll
Catalina Sastre i Amengual
Margalida Sastre i Amengual
Miquel Sastre i Amengual
Maria Sastre i Barrera
Cristòfol Sastre i Coll
Francesca Sastre i Frau
Guillem Sastre i Frau
Miquel Sastre i Frau
Sebastià Sastre i Gelabert
Catalina Sastre i Pastor
Francesca Sastre i Pastor
Gabriel Sastre i Pastor
Llorenç Sastre i Pastor
Jaume Sastre i Vidal
Jaume Sastre i Vidal
Maria Sastre i Vidal
Pere Josep Sastre i Vidal
Bartomeu Sbert i Cerdà
Jaume Segui i Pons
Mateu Segui i Pons
Francesc Seguí i Pons
Gabriel Seguí i Pons
Miquel Seguí i Pons
Catalina Seguí i Serra
Maria Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Miquel Seguí i Serra
Josep Serra i Amengual
Antoni Serra i Barrera
Joana Maria Serra i Barrera
Josep Serra i Barrera
Martí Serra i Barrera
Vicenç Serra i Barrera
Antònia Serra i Cabot
Francesc Serra i Cabot
Antoni Serra i Canyelles
Antoni Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Antònia Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Catalina Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Francesca Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Jaume Serra i Canyelles
Joan Serra i Canyelles
Joana Aina Serra i Canyelles
Joana Aina Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Margalida Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Martí Serra i Canyelles
Mateu Serra i Canyelles
Paula Serra i Canyelles
Salvador Serra i Canyelles
Salvador Serra i Canyelles
Vicenç Serra i Canyelles
Antònia Serra i Capellà
Josep Serra i Capellà
Joan Serra i Carrió
Antònia Serra i Coll
Bartomeu Serra i Coll
Bartomeu Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Catalina Serra i Coll
Magdalena Serra i Coll
Vicenç Serra i Comas
Coloma Serra i Company
Margalida Serra i Company
Catalina Serra i Contestí
Magdalena Serra i Contestí
Antònia Serra i Creus
Bernat Serra i Creus
Catalina Serra i Creus
Bernat Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Catalina Serra i Frau
Elisabet Serra i Frau
Francisca Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Joan Serra i Frau
Magdalena Serra i Frau
Magdalena Serra i Frau
Martí Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Miquel Serra i Frau
Margalida Serra i Gelabert
Magdalena Serra i Mas
Maria Serra i Mas
Francisca Aina Serra i Mesquida
Francesca Serra i Nadal
Joana Serra i Nadal
Joana Aina Serra i Nadal
Mateu Serra i Nadal
Miquel Serra i Orell
Pau Serra i Orell
Francesca Serra i Pizà
Maria Serra i Pizà
Jaumeta Serra i Poncell
Jerònia Serra i Poncell
Mateu Serra i Poncell
Francesca Maria Serra i Ponsell
Antònia Serra i Ramis
Bàrbara Serra i Ramis
Francesc Serra i Ramis
Francesca Serra i Ramis
Joan Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Maria Serra i Ramis
Jerònia Serra i Roig
Joana Maria Serra i Roig
Bernat Serra i Salom
Francesca Maria Serra i Salom
Maria Serra i Salvà
Sebastià Serra i Salvà
Antònia Serra i Santandreu
Bernat Serra i Sastre
Gabriel Serra i Sastre
Joana Aina Serra i Sastre
Sebastià Serra i Sastre
Antònia Serra i Vich
Catalina Serra i Vich
Francesc Serra i Vich
Antònia Aina Serra i Vidal
Jaume Serra i Vidal
Joana Maria Serra i Vidal
Francesc Simó i Sastre
Margalida Simó i Sastre
Maria Simonet i Coll
Maria Simonet i Coll
Pere Simonet i Coll
Pere Sitjar i Sitjar
Guillem Socias i Vich
Melcion Socias i Vich
Margalida Sunyer i Sagrara
Jaumeta Sunyer i Sagrera
Magdalena Sunyer i Sagrera
Pere Joan Sunyer i Sagrera
Antoni Sureda i Aloy
Guillem Sureda i Aloy
Antoni Sureda i Bestard
Antònia Sureda i Bestard
Sebastià Sureda i Bestard
Catalina Sureda i Palmer
Josep Sureda i Palmer
Josep Sureda i Palmer
Joana Aina Sureda i Salvà
Josep Sureda i Salvà
Margalida Sureda i Salvà
Maria Sureda i Salvà
Jaume Tous i Salas
Miquel Tous i Salas
Bartomeu Trias i Canyelles
Bartomeu Trias i Canyelles
Catalina Trias i Canyelles
Cristòfor Trias i Canyelles
Esperança Trias i Canyelles
Francesca Trias i Canyelles
Jaume Trias i Canyelles
Jaume Trias i Gama
Miquel Trias i Gama
Cristòfor Tries i Gama
Joana Aina Mari Tugores i Calafell
Margalida Tugores i Calafell
Francesca Tugores i Pou
Miquel Tugores i Pou
Antoni Tugores i Salvà
Miquel Tugores i Salvà
Francesca Valcañellas* i Cloquell
Gaspar Vallcaneras i Cloquell
Antoni Vallespir i Aloy
Pere Josep Vallespir i Aloy
Damià Vaquer i Mir
Angela Vich i Canyelles
Antònia Vich i Frontera
Beneta Vich i Llabrés
Josep Vich i Llabrés
Sebastià Vich i Mas
Antònia Vich i Serra
Bartomeu Vidal i Amengual
Damià Vidal i Amengual
Maria Vidal i Amengual
Pereta Vidal i Amengual
Francesca Aina Vidal i Bestard
Margalida Vidal i Bestard
Margalida Vidal i Bestard
Miquel Vidal i Creus
Isabel Vidal i Font
Gabriel Vidal i Jaume
Miquel Vidal i Marquès
Elisabet Maria Vidal i Monserrat
Pere Josep Vidal i Monserrat
Pràxedes Vidal i Monserrat
Elisabet Maria Vidal i Mulet
Pere Josep Vidal i Mulet
Pere Vidal i Oliver
Antoni Vidal i Salvà
Damià Vidal i Salvà
Elisabet Vidal i Salvà
Maria Vidal i Salvà
Catalina Vila i Vidal
Francesca Maria Vila i Vidal
Magdalena Vila i Vidal
Francesca Vilas i Noguera
Joan Baptista Villalonga i Muti
Matilde Villalonga i Mutti
Antònia Zanoguera i Bibiloni
Francesc Zanoguera i Bibiloni

(03 IX 09, 571 registres) (encara en procés de recerca)


Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada