divendres, 5 de març de 2010

Naixements a Marratxí - P

Relació [encara incompleta] de les persones nascudes a Marratxí, i de les quals comptam amb alguna referència documental (*):
Ramon Palazón Jarque
Encarnación Palazón Jarque
Francisca Palazon Jarque
Joaquín Palazón Jarque
José Palazón Jarque
Antoni Pallicer i Vich
Pere Palliser i Cabrer
Joan Palmer i Albertí
Catalina Palmer i Albertí
Catalina Palmer i Carrió
Rosa Palmer i Carrió
Joan Palmer i Carrió
Bartomeu Palmer i Carrió
Joan Palmer i Cirer
Maria Palmer i Cirer
Maria Palmer i Llompard
Catalina Palmer i Llompard
Jaume Palmer i Llompart
Pràxedis Palmer i Muntaner
Margalida Palmer i Muntaner
Bernat Palmer i Palmer
Martí Palmer i Real
Martí Palmer i Real
Joan Palmer i Roca
Francesca Palmer i Vaquer
Jaume Pardo i Cabot
Manuel Pardo i Cabot
Rafel Pardo i Cabot
Francesca Parets
Francesc Parets i Barrera
Pere Joan Parets i Canyelles
Jerònia Marçala Parets i Canyelles
Antònia Parets i Colom*
Gabriel Vicenç Parets i Company
Antoni Parets i Crespí
Margalida Rosa Parets i Crespí
Miquel Josep Marçal Parets i Crespí
Catalina Parets i Crespí
Miquel Parets i Reinés
Catalina Parets i Reinés
Joan Parets i Reinés
Joan Parets i Sastre
Miquel Parets i Sastre
Antoni Parets i Sastre
Joan Parets i Serra
Miquel Parets i Serra
Antònia Parets i Serra
Jerònia Parets i Socias
Llorenç Parets i Socias
Catalina Pascual i Bosch
Antoni Pascual i Bosch
Catalina Pascual i Frau
Apol·lònia Pascual i Frau
Antoni Pascual i Frau
Catalina Pascual i Frau
Maria Pascual i Frau
Isidre Pascual i Frau
Gabriel Pascual i Frau
Melcior Pascual i Frau
Margalida Pascual i Frau
Miquel Pascual i Frau
Josep Pascual i Frau
Catalina Pascual i Frau
Antònia Pascual i Frau
Francesc Pascual i Frau
Francesca Pascual i Frau
Isidre Pascual i Frau*
Maria Pascual i Frontera
Miquel Pascual i Juan
Francesca Pascual i Juan
Antònia Pascual i Juan
Francesca Aina Pascual i Palmer
Miquel Pascual i Palmer
Elisabet Pascual i Palmer
Antoni Pascual i Pou
Maria Pascual i Pou
Magdalena Pascual i Pou
Francesca Pascual i Pou
Sebastiana Pascual i Pou*
Gaspar Pastor
Pere Joan Pastor
Jaume Pastor i Almeria
Jaume Pastor i Almeria
Gabriel Pastor i Almería
Miquel Pastor i Amengual
Catalina Pastor i Amengual
Abdó Pastor i Amengual
Catalina Pastor i Amengual
Francesca Pastor i Cabot
Aina Maria Pastor i Canyelles
Catalina Pastor i Carrió
Apol·lònia Pastor i Carrió
Catalina Pastor i Carrió
Gaspar Pastor i Carrió
Andreu Pastor i Carrió
Pere Joan Pastor i Cerdà
Jeroni Pastor i Femenia
Abdó Pastor i Frau
Rosa Pastor i Frau
Catalina Maria Pastor i Frau
Magdalena Pastor i Frau
Margalida Pastor i Jaume
Francesc Pastor i Jaume
Abdó Pastor i Jaume
Beneta Pastor i Jaume
Josep Pastor i Jaume
Abdó Pastor i Jaume
Miquel Pastor i Jaume
Gaspar Pastor i Jaume
Joana Aina Pastor i Jaume
Catalina Pastor i Jaume
Beneta Pastor i Jaume
Maria Pastor i Nicolau
Catalina Pastor i Ramon
Joana Aina Pastor i Ramon
Antònia Pastor i Ramon
Antònia Pastor i Ramon
Margalida Pastor i Ramon
Francesc Pastor i Rotger
Joana Aina Pastor i Rotger
Guillem Pastor i Sardà
Guillem Pastor i Serdà
Abdó Pastor i Serra
Joana Aina Pastor i Serra
Antoni Pastor i Serra
Francesc Pastor i Serra
Antònia Pastor i Serra
Jordi Pastor i Serra
Antònia Pastor i Serra
Magdalena Pastor i Simonet
Gabriel Pastor i Simonet
Catalina Pastor i Simonet
Joana Aina Pastor i Simonet
Gabriel Benet Payeras
Marçal Payeras i Aloy
Margalida Payeras i Aloy
Antonina Bàrbara Payeras i Amengual
Gabriel Payeras i Amengual
Catalina Rosa Payeras i Amengual
Gregori Payeras i Cabot
Joana Payeras i Capó
Antònia Payeras i Duran
Margalida Beneta Payeres
Josep Payeres i Oliver*
Elisabet Joana Payeres i Salom (Payeres?)
Eulàlia Payeres i Tugores
Maria Pellicer i Vich
Maria Antònia Penya i Estrany
Martí Perelló
Gaspar Perelló i Bibiloni
Catalina Perelló i Bover
Francesca Perelló i Bover
Antoni Perelló i Buades
Margalida Perelló i Canyelles
Joan Perelló i Canyelles
Antònia Perelló i Canyelles
Maria Perelló i Canyelles
Francesca Perelló i Canyelles
Marcel·la Perelló i Canyelles
Francesca Perelló i Company
Martí Perelló i Company
Joana Aina Perelló i Company
Joan Perelló i Company
Antoni Perelló i Company
Nicolau Perelló i Company
Catalina Perelló i Company
Francesca Maria Perelló i Company
Nicolau Perelló i Company
Benvinguda Perelló i Company
Margalida Perelló i Company
Catalina Perelló i Mateu
Antònia Perelló i Mateu
Francesca Perelló i Mateu
Catalina Perelló i Mateu
Margalida Perelló i Mateu
Nicolau Perelló i Mateu
Francesca Perelló i Muntaner
Catalina Perelló i Palmer
Francesca Perelló i Palmer
Nicolau Perelló i Parets
Catalina Perelló i Parets
Pere Perelló i Parets
Catalina Perelló i Parets
Magdalena Perelló i Sampol
Maria Perelló i Sampol
Bartomeu Perelló i Sampol
Margalida Perelló i Sampol
Bartomeu Perelló i Sampol
Catalina Perelló i Sampol
Nicolau Perelló i Sampol
Bàrbara Perelló i Sampol
Joan Perelló i Serra
Magdalena Perelló i Serra
Andreu Perelló i Serra
Joan Perelló i Serra
Joan Perelló i Serra
Aina Perelló i Serra
Magdalena Perelló i Terrasa
Maria Perelló i Vanrell
Magdalena Perelló i Vanrell
Nicolau Perelló*
Celsa Pérez i Bonet
Encarnació Pérez i Grimalt
Francesc Pérez i Uribe
Joana Aina Pericàs i Garau
Sebastià Pericàs i Ramis
Antoni Pericàs i Ramis
Joan Pericàs i Riera
Sebastià Pericàs i Sastre
Maria Lluïsa Pericàs i Tur
Jaume Pericàs i Tur
Francesca Perpinyà i Oliver
Rafel Picornell i Pocoví
Aina Maria Pieras i Tarina
Maria Cruz Pina Tierraseca
Juan-Miguel Pintado Díaz
Valentín Pintado Díaz
Elisabet Pintado i Torres
Josepa Maria Pinya i Miró
Joana Aina Planas i Garau
Antònia Aina Planes i Grau
Francina Planes i Serra
Joan Planes i Serra
Francesc Planes i Serra
Miquel Planici^ i Garcias
Antònia Planici^ i Garcias
Margalida Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Catalina Planisi i Campins
Pere Joan Planisi i Campins
Elionor Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Honorat Planisi i Campins
Rafel Planisi i Campins
Magdalena Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Antònia Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Pere Joan Planisi i Campins
Jaume Planisi i Campins
Joana Aina Planisi i Campins
Miquel Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Bernat Planisi i Garcias
Pere Planisi i Sansó
Aina Maria Planisi i Serra
Jaume Planisi i Serra
Joan Planisi i Serra
Jaume Planisi i Serra
Miquel Planisi i Serra
Maria Aina Planisi i Serra
Antònia Maria Planisi i Serra
Miquel Planisi i Serra
Andreu Planisi i Serra
Bartomeu Planisi i Serra
Honorat Planisi i Vidal
Joana Aina Planisi i Vidal
Maria Planisi i Vidal
Pere Josep Pol i Amengual
Pere Josep Pol i Balaguer
Catalina Pol i Balaguer
Margalida Pol i Balaguer
Margalida Pol i Fernandez
Innocència Pol i Fernández
Pere Pol i Fernández
Maria del Carme Pol i Fernández
Joan Pol i Fernàndez
Joan Pol i Martínez
Pere Pomar i Roca
Miquel Pomar i Salas
Maria Magdalena Poncell i Bonet
Maria Poncell i Mayol
Baltasar Maties Pons i Alcina
Margalida Pons i Aloy
Pere Josep Pons i Aloy
Rafel Pons i Barceló
Rafel Pons i Barceló
Jerònia Pons i Barceló
Miquel Pons i Barceló
Bartomeu Pons i Busquets
Pere Pons i Cabot
Guillem Pons i Cabot
Josep Pons i Company
Francesca Pons i Company
Maria Pons i Company
Catalina Pons i Company
Antònia Pons i Femenias
Rafel Pons i Jaume
Maria Magdalena Pons i Jaume
Joana Maria Pons i Jaume
Antoni Pons i Mas
Margalida Pons i Munar
Antònia Pons i Mut
Francina Pons i Pieras
Elisabet Març.Beneta Pons i Pieras
Jerònia Pons i Pou
Jerònia Pons i Pou
Rafel Pons i Ramis
Francesca Pons i Ramis
Jerònia Pons i Ramis
Miquel Pons i Sastre
Pere Josep Pons i Sastre
Bernat Pons i Sastre
Andreu Pons i Serra
Catalina Pons i Serra
Bartomeu Pons i Trias
Miquel Pons i Trias
Apol·lònia Pons i Trias
Cristòfor Pons i Trias*
Aina Ponsell i Serra
Catalina Ponsell i Serra*
Francesca Pont i Dols
Sebastià Vicenç Porcell^ i Serra
Francesca Porquer i Ribas
Joan Porquer i Ribas
Guillem ("Gilem") Pou
Sebastià Pou
Antoni Marçal Pou i Amengual
Margalida Pou i Cabot
Joana Aina Pou i Cabot
Rosa Pou i Cabot
Guillem Pou i Campins
Miquel Pou i Canyelles
Miquel Joaquim Pou i Canyelles
Jaume Pou i Canyelles
Magdalena Pou i Canyelles
Antoni Josep Pou i Capó
Felip Pou i Coll
Josep Marçal Pou i Ferragut
Miquel Marçal Pou i Ferragut
Miquel Pou i Ferragut
Antoni Pou i Fiol
Francesca Pou i Fiol
Francesc Pou i Fiol
Margalida Pou i Frau
Antònia Pou i Frau
Aina Maria Pou i Frau
Pere Josep Pou i Frau
Aina Maria Pou i Frau
Melcior Pou i Frau
Miquel Pou i Frau
Joan Pou i Frontera
Margalida Pou i Frontera
Felip Pere Marçal Pou i Oliver
Elisabet Pou i Oliver
Josep Pou i Oliver
Jaume Pou i Perelló
Joan Pou i Perelló
Catalina Pou i Perelló
Martí Pou i Perelló
Bartomeu Pou i Pons
Miquel Joan Pou i Pons
Antoni Pou i Puigserver
Mateu Pou i Quetglas
Mateu Pou i Quetglas
Antònia Pou i Ramis
Miquel Pou i Reus
Pere Antoni Marçal Pou i Reus
Miquel Pou i Reus
Pere Antoni Marçal Pou i Reus
Joan Baptista Pou i Saurina
Guillem Pou i Seguí
Joan Joaquim Pou i Tugores
Sebastià Marçal Pou* i Oliver
Enric Pozo i Mas
Antònia Prats i Payeras
Antoni Prats i Vicens
Francesca Prohens i Ramis
Llorenç Prohens i Ramis
Antoni Prohens i Ramis
Maria Dolores Puertas Cádiz
Antònia Puig i Escarrer
Francesca Puig i Mulet
Miquel Puig i Mulet
Arnau Puig i Mulet
Lluc Puig i Mulet
Magdalena Puig i Vives
Antònia Puig i Vives
Julià Puig i Vives
Catalina Puigròs i Garau
Joan Puigserver i Canyelles
Melcior Puigserver i Canyelles
Antònia Puigserver i Canyelles
Joan Puigserver i Canyelles
Francesc Puigserver i Canyelles
Pere Puigserver i Canyelles
Melcior Puigserver i Duran
Melcior Puigserver i Duran
Francesca Puigserver i Duran
Melcior Puigserver i Duran
Melcior Puigserver i Duran
Magdalena Puigserver i Duran
Jaume Puigserver i Radó
Antònia Pujalte i Merino
Juana Pujalte Merino
Tomàs Pujol i Frau
Rosa Pujol i Frau
Josep Pujol i Frau
Miquel Pujol i Frau
Antoni Pujol i Frau
Maria Pujol i Frau
Aina Pujol i Frau
Jerònia Pujol i Frau
Joana Marçala Pujol i Gamundí
Isidre Pujol i Grau
Francesca Pujol i Perelló
Josep Pujol i Rigo
Bartomeu Pujol i Rigo
Catalina Pujol i Rigo
Joana Aina Pujol i Rigo
Antònia Pujol i Rigo
Joan Pujol i Sans
Antoni Pujol i Sans
Catalina Pujol i Sans
Josep Pujol i Sans
Margalida Pujol i Sans
Joan Pujol i Sans
Francesc Pujol i Servera
Catalina Pujol i Sitjas
Pere Ignasi Bnt Pujol*
Francesc Purxet i Coll
Joana Aina Purxet i Coll
Maria Purxet i Coll

(5 III '10, 423 registres) (encara en procés de recerca)

(*) Extreta a partir de la documentació de l'Arxiu municipal de Marratxí, les actes del Registre Civil de Marratxí i/o els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Marçal, avui a l'Arxiu Diocesà de Mallorca.


Biel Massot i Muntaner.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Patrocinat per
 Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada